Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-12-2014

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów na stanowisko główny specjalista do Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na pracowników do Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu na stanowisko: Główny specjalista Nr ref CPE-PL-SN-3/2014.

/ Das Zentrum für Europäische Projekte sucht nach Kandidaten/innen für die Stelle: des/der Haupt-spezialist/in Nr. Ref. CPE-PL-SN-3/2014 im Gemeinsamen Sekretariat der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen - Sachsen 2014-2020 mit Sitz in Wrocław.

 

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na pracowników do
Wspólnego Sekretariatu
Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu
na stanowisko:
Główny specjalista
Nr ref CPE-PL-SN-3/2014

Liczba etatów: 1 etat
Miejsce pracy: Wrocław

Idealny kandydat na ww. stanowisko powinien charakteryzować się entuzjazmem, otwartym umysłem i być zainteresowanym pracą w międzynarodowym środowisku. Kandydat powinien być świadomy różnic w kulturze pracy z podmiotami z polskiej i niemieckiej części obszaru wsparcia Programu. Zdolności komunikacyjne, organizacyjne, interpersonalne, jak i silne nastawienie na jak najlepszą jakość pracy są wysoce pożądane. Wspólny Sekretariat pracuje jako zespół, lecz przy jednoczesnej zdolności do realizacji indywidualnych planów oraz osiągania indywidualnych celów pracowników. Wymagana jest również umiejętność pracy pod presją czasu i stresu. Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczną kandydata, główny specjalista będzie odpowiedzialny za całokształt spraw w ramach kompetencji Wspólnego Sekretariatu (WS) w jednym z następujących obszarów:

 • transport i infrastruktura lub
 • ochrona przyrody lub
 • edukacja lub kultura, współpraca międzynarodowa, polityka społeczna;

I. Główne zadania na stanowisku głównego specjalisty

 1. Analiza i ocena projektów, wniosków o zmiany oraz planów wydatków i planów wypłat w realizowanych projektach oraz wsparcie zespołu WS wiedzą specjalistyczną w jednym z następujących obszarów:
  a) transport i infrastruktura lub
  b) ochrona przyrody lub
  c) edukacja lub kultura, współpraca międzynarodowa, polityka społeczna.
 2. Przygotowywanie umów/aneksów do umów z beneficjentami dla projektów.
 3. Zarządzanie zmianami do projektów zgodnie z wiedzą specjalistyczną ww. obszarach.
 4. Monitorowanie postępu w realizacji projektów z danego obszaru tematycznego.
 5. Gromadzenie i weryfikacja sprawozdań z postępów realizacji projektu, w tym weryfikacja działań, produktów, rezultatów projektów oraz postępu finansowego.
 6. Przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów w zakresie danego obszaru tematycznego.
 7. Prowadzenie monitoringu i prowadzenie analiz wdrażania programu w zakresie danego obszaru tematycznego oraz przygotowywanie informacji w tym zakresie dla Komitetu Monitorującego.
 8. Realizacja uchwał/decyzji Komitetu Monitorującego.
 9. Doradztwo dla beneficjentów wiodących przy szczególnym uwzględnieniu posiadanej wiedzy specjalistycznej ww. obszarach.
 10. Analiza i promocja rezultatów projektów z danego obszaru tematycznego.
 11. Aktywne angażowanie się we wdrażanie Programu, działania towarzyszące, łącznie z uczestnictwem w seminariach i konferencjach programowych.
 12. Uczestnictwo i wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych (np. szkolenia, seminaria, warsztaty, forum poszukiwania partnerów, stworzenie i aktualizacja strony Programu) zgodnie z wiedzą specjalistyczną ww. obszarach.
 13. Opracowywanie dokumentów zarówno w języku polskim i niemieckim, względnie ich tłumaczenie.

II. Wymagania konieczne

 1. Wykształcenie wyższe (magisterskie).
 2. Udokumentowane przynajmniej 3-letnie doświadczenie w realizowaniu lub rozliczaniu programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
 3. Znajomość regulacji UE i dokumentów obowiązujących w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 realizowanych z udziałem Polski, a w szczególności Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (lub jego projektu jeżeli nie został zatwierdzony przez KE).
 4. Udokumentowane przynajmniej 2-letnie doświadczenie w realizowaniu projektów w obszarach: transport/infrastruktura lub ochrona przyrody lub edukacja lub kultura, współpraca międzynarodowa, polityka społeczna.
 5. Doskonała znajomość języka niemieckiego (minimum poziom C2).
 6. Dobra znajomość języka polskiego (minimum poziom B2).

III. Wymagania dodatkowe

 1. Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla beneficjentów funduszy europejskich i/lub kampanii informacyjno-promocyjnych Programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 2. Udokumentowane doświadczenie w organizowaniu naborów wniosków o dofinansowanie, przygotowaniu pakietów aplikacyjnych, informowaniu i udzielaniu wsparcia beneficjentom przy składaniu wniosków, a także w ocenie złożonych wniosków.
 3. Udokumentowane doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.

IV. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys zawodowy z deklaracją kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)" w języku polskim i niemieckim.

  Podania niezawierające ww. deklaracji nie będą rozpatrywane!

  Dodatkowo, kandydaci mogą udzielić dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV przez instytucje zaangażowane w realizacje Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 załączając podpisane oświadczenie potwierdzające zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w CV dla procesu rekrutacji przez instytucje zaangażowane w realizację ww. Programu tj.: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie i saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa z siedzibą w Dreźnie.
 2. List motywacyjny w języku polskim i niemieckim.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka na wymaganym poziomie w języku w jakim zostały sporządzone.
 4. W przypadku osób niepełnosprawnych - kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia równoważnego dokumentu zgodnie z art. 5 lub 5a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w języku w jakim zostało sporządzone.

Oferty oznaczone numerem referencyjnym, zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Centrum Projektów Europejskich w Warszawie lub przesyłać pocztą najpóźniej do 12 grudnia 2014 r. na adres:

Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39 A
02-672 Warszawa

lub  elektronicznie na adres: rekrutacja@cpe.gov.pl

V. Informacje dodatkowe

Oferty niezawierające numeru referencyjnego nie będą rozpatrywane.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data  wpływu).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz że nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Rozmowy kwalifikacyjne, na które zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci, będą miały miejsce w siedzibie CPE w Warszawie.

Oferty kandydatów niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę według obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej w tym zakresie.

 

 

***

 

 

Das Zentrum für Europäische Projekte sucht nach Kandidaten/innen für  die Stelle: des/der Haupt-spezialist/in
Nr. Ref. CPE-PL-SN-3/2014
im Gemeinsamen Sekretariat
der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen - Sachsen 2014-2020
mit Sitz in Wrocław

Anzahl der Arbeitsstellen: 1 Planstelle
Arbeitsort: Wrocław


Der/die ideale Bewerber/in für diese Stelle sollte begeisterungsfähig und offen sein sowie Interesse an der Arbeit im internationalen Umfeld haben. Dem/der Bewerber/in sollen die Unterschiede in der Arbeitskultur der Träger aus dem polnischen und deutschen Teil des Fördergebiets bewusst sein. Sehr wünschenswert sind kommunikative, organisatorische und interpersonelle Fähigkeiten sowie eine stark ausgeprägte Qualitätsorientierung. Für die Arbeit im Gemeinsamen Sekretariat ist Teamfähigkeit erforderlich, gleichzeitig finden jedoch auch individuelle Pläne und Ziele der Mitarbeiter Berücksichtigung. Von dem/der Bewerber/in wird Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft erwartet. Gemäß seinem/ihrem Fachwissen wird der/die Programmexperte/in für die Gesamtheit der Angelegenheiten im Rahmen der Kompetenzen des Gemeinsamen Sekretariats (GS) in einem der nachstehenden Themenbereiche Verantwortung übernehmen:

 • Transport und Infrastruktur oder
 • Naturschutz oder
 • Bildung oder Kultur, internationale Zusammenarbeit, Sozialpolitik;

I. Hauptaufgaben des/der Programmexperten/in

 1. Auswertung und Prüfung von Projekt- bzw. Änderungsanträgen, der Ausgaben- und Auszahlungsplanungen im Rahmen der umgesetzten Projekte sowie fachliche Unterstützung des GS-Teams in einem der nachfolgenden Bereiche:
  a) Transport und Infrastruktur oder
  b) Naturschutz oder
  c) Bildung oder Kultur, internationale Zusammenarbeit, Sozialpolitik.
 2. Erstellung von Verträgen bzw. Änderungsverträgen für die Begünstigten.
 3. Verwaltung der Projektänderungen.
 4. Überwachung des Projektfortschritts.
 5. Erfassung und Überprüfung der Fortschrittsberichte, darunter Überprüfung der Maβnahmen, Output- und Projektergebnisse sowie des finanziellen Umsetzungsfortschritts.
 6. Abschlussprüfung der Projekte im jeweiligen Themenbereich.
 7. Überwachung und Auswertung der Programmumsetzung sowie Vorbereitung von entsprechenden Informationen für den Begleitausschuss.
 8. Umsetzung der Beschlüsse/ Entscheidungen des Begleitausschusses.
 9. Beratung der Lead Partner unter besonderer Berücksichtigung des eigenen Fachwissens in den obigen Bereichen.
 10. Auswertung und Publizität der Projektergebnisse aus dem jeweiligen Themenbereich auf Programmebene.
 11. Aktive Mitwirkung an der Programmumsetzung, begleitenden Aktivitäten sowie Teilnahme an Seminaren und Programmkonferenzen.
 12. Teilnahme und Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Schulungen, Seminare, Workshops, Foren zur Partnersuche, Erstellung und Aktualisierung der Programmwebseite).
 13. Erstellung von Dokumenten auf Polnisch und auf Deutsch bzw. ihre Übersetzung.

II. Voraussetzungen

 1. Hochschulabschluss (Magister),
 2. Mit Urkunden belegte mindestens 3-jährige Erfahrung bei der Umsetzung und Abrechnung von aus den EU-Mitteln finanzierten Programmen und Projekten,
 3. Kenntnis der EU-Regelungen und Dokumente, die für den Zeitraum 2014-2020 für die Programme der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit gelten, insbesondere des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 (bzw. seines Entwurfes, soweit von der KOM noch nicht genehmigt),
 4. Mit Urkunden belegte mindestens 2-jährige Erfahrung bei der Umsetzung von Projekten auf folgenden Gebieten: Transport und Infrastruktur oder Naturschutz oder Bildung oder Kultur, internationale Zusammenarbeit, Sozialpolitik.
 5. Exzellente Deutschkenntnisse (Mindestens C2-Niveau),
 6. Gute Polnischkenntnisse (Mindestens B2-Niveau),

III. Zusatzsnforderungen

 1. Mit Urkunden belegte Erfahrung in der Durchführung von Schulungen für Begünstigte der europäischen Fonds und/ oder Informations- und Werbekampagnen für die aus EU-Mitteln finanzierten Programme.
 2. Mit Urkunden belegte Erfahrung in der Organisation von Antrags-Calls, Vorbereitung von Bewerbungspaketen, Beratung und Unterstützung der Begünstigten bei der Antragstellung sowie Prüfung der gestellten Anträge.
 3. Mit Urkunden belegte Erfahrung in der Arbeit im internationalen Umfeld.

IV. Einzureichende Unterlagen

 1. Lebenslauf mit Einverständniserklärung des/der Bewerbers/in in polnischer und deutscher Sprache:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)"
  „Ich stimme der Verarbeitung meiner in der Bewerbung angegebenen persönlichen Da-ten zur Durchführung des Auswahlverfahrens gemäß dem Gesetz vom 29.08.1997 zum Schutz persönlicher Daten (Dz. U. von 2002, Nr. 101, Pos. 926 m. Änd.) zu.“
   
  Mit der o.g. Erklärung nicht versehene Bewerbungen werden nicht bearbeitet!
   
  Zusätzlich können Bewerber/-innen eine freiwillige Einverständniserklärung beifügen, mit der sie der Verarbeitung der im Lebenslauf angegebenen persönlichen Daten durch die an der Umsetzung des Kooperationsprogramms Interreg Polen-Sachsen 2014-2020 beteiligten Institutionen zustimmen. Zu diesem Zweck ist den Bewerbungsunterlagen eine unterzeichnete Einverständniserklärung zur Verarbei-tung der in dem Lebenslauf angegebenen persönlichen Daten zur Durchführung des Auswahlverfahrens durch die an der Umsetzung des o.g. Programms beteiligten Institutionen, und zwar: das Ministerium für Infrastruktur und Entwicklung mit Sitz in Warschau und das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft mit Sitz in Dresden, beizulegen.
 2. Bewerbungsschreiben auf Polnisch und Deutsch.
 3. Kopien der Dokumente, die die Ausbildung und die Berufserfahrung belegen, Kopie des Dokumentes, in dem die Fremdsprachenkenntnisse bestätigt werden oder eine Erklärung über die Fremdsprachenkenntnisse auf dem geforderten Niveau in der Sprache, in der die Dokumente erstellt wurden.
 4. Im Fall von Personen mit Behinderung - Kopie des Attests über den Behinderungsgrad oder Kopie eines gleichwertigen Dokumentes gemäß Art. 5 oder 5a des Gesetzes vom 27. August 1997 über berufliche und soziale Wiedereingliederung und Beschäftigung von Personen mit Behinderung in der Sprache, in der das Dokument erstellt wurde.

Bewerbungen, die mit der Referenznummer gekennzeichnet sind und alle erforderlichen Unterlagen enthalten sind im Sitz des Zentrums für Europäische Projekte (Centrum Projektów Europejskich) in Warschau abzugeben oder mit der Post spätestens bis zum 12. Dezember 2014 an folgende Adresse zu senden:

Centrum Projektów Europejskich (Zentrum für Europäische Projekte)
ul. Domaniewska 39 A
02-672 Warszawa

oder elektronisch an: rekrutacja@cpe.gov.pl zu senden.

V. Zusätzliche Informationen

Bewerbungen ohne Referenznummer werden nicht geprüft.

Bewerbungen, die nach der festgelegten Frist eingegangen sind, werden nicht geprüft (maßgeblich ist das Eingangsdatum).

Wir teilen Ihnen höflich mit, dass wir nur ausgewählte Bewerber/innen kontaktieren werden und dass wir die an uns geschickte Dokumente nicht zurücksenden.

Bewerbungsgespräche, zu den ausgewählte Bewerber/innen eingeladen werden, finden im Sitz von CPE in Warszawa statt.

Bewerbungen von Kandidaten/innen, die formelle Anforderungen nicht erfüllen und der von Kandidaten/innen, die im Bewerbungsverfahrens nicht ausgewählt wurden, werden vernichtet.

Wir bieten Ihnen ein Arbeitsverhältnis auf Grundlage eines Arbeitsvertrages an, der gemäß den geltenden Rechtsvorschriften der Republik Polen geschlossen wird.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska