Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-12-2014

CPE poszukuje kandydatów na stanowisko kierownika do Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014 /

Das Zentrum für Europäische Projekte sucht nach Kandidaten/innen für die Stelle: des/der Leiters/in des Gemeinsamen Sekretariats der Grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen -Sachsen 2014-2020 mit Sitz in Wrocław Nr. Ref. CPE-PL-SN-5/2014.

 

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
Kierownika
Wspólnego Sekretariatu
Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu
Nr ref CPE-PL-SN-5/2014

 

Liczba etatów: 1 etat
Miejsce pracy: Wrocław

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę Wspólnego Sekretariatu i wszystkich wykonujących tam obowiązki pracowników. Kierownik zapewnia terminowość i właściwą jakość realizacji zadań powierzonych WS w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz odpowiada za zgodność działań WS z przepisami Unii Europejskiej, przepisami krajowymi i procedurami Programu.

Oczekujemy, aby kandydat/kandydatka posiadał/a wiedzę oraz mógł/a zdobyć  doświadczenie zawodowe w zakresie zasad Europejskiej Współpracy Terytorialnej (przede wszystkim współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim) oraz problemów rozwoju regionalnego.

I. Główne zadania na stanowisku Kierownika Wspólnego Sekretariatu

 1. Wspieranie Instytucji Zarządzającej i Instytucji Krajowej we wdrażaniu Programu oraz w jego zamykaniu;
 2. Koordynacja zadań realizowanych przez WS oraz jego codziennej pracy;
 3. Koordynowanie i inicjowanie procesu przygotowywania dokumentów programowych w tym:
  - dokumentacji konkursowej dla wnioskodawców w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020,
  - Strategii Komunikacji ww. Programu,
  - dokumentacji służącej zarządzaniem procesem aplikacyjnym (z wyłączeniem mikroprojektów);
  oraz wdrażanie ich postanowień w zakresie zadań przypisanych Wspólnemu Sekretariatowi.
 4. Nadzorowanie prawidłowości zadań WS w następujących obszarach:
  a) nabory:
 5.  zarządzanie procesem aplikacyjnym (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Funduszu Małych Projektów), w tym organizowanie naborów wniosków o dofinansowanie, przygotowanie projektu pakietów aplikacyjnych, informowanie i udzielanie wsparcia wnioskodawcom, a także ocena złożonych wniosków,
  b) realizacja projektów:
  • przygotowywanie umów z beneficjentami względnie umów o zmianę w projekcie wraz z wymaganymi aneksami,
  • zarządzanie zmianami do projektów,
  • monitorowanie postępu w realizacji projektów,
  • gromadzenie i weryfikacja sprawozdań z postępów realizacji projektu, w tym weryfikacja działań, produktów, rezultatów projektów oraz postępu finansowego,
  • przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów (m.in. kontrola warunków wypłaty środków),
  c) monitoring programu:
  • prowadzenie monitoringu i prowadzenie analiz wdrażania programu, przygotowanie odpowiednich informacji w tym zakresie dla Komitetu Monitorującego,
  • przekazywanie informacji o nieprawidłowościach zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą i odpowiednimi wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
  • opracowywanie i realizacja działań informacyjnych i kapitalizacyjnych w celu poprawy zrównoważonego rozwoju i pobudzania finansowanych działań,
  d) wsparcie instytucji Programu:
  • zapewnienie dwujęzycznej realizacji Programu wraz z obsługą tłumaczeniową,
  • wsparcie przy opracowywaniu zmian do dokumentów programowych,
  • przygotowanie i organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego, łącznie z przygotowaniem niezbędnych materiałów,
  • przeprowadzanie procedury obiegowej zgodnie z regulaminem Komitetu Monitorującego,
  • opracowanie projektów uchwał/decyzji Komitetu Monitorującego,
  • zapewnienie wdrożenia uchwał/decyzji podjętych przez Komitet Monitorujący,
  • organizacja roboczych spotkań,
  e) informacja i promocja:
  • przygotowanie Strategii Komunikacji Programu (przy współpracy z IZ i IK),
  • przygotowywanie Planu Ewaluacyjnego
  • pomoc beneficjentom w znalezieniu partnera projektu, w tym tworzenie warunków ułatwiających zawieranie partnerstw m.in. poprzez organizowanie spotkań informacyjnych i forów dla potencjalnych beneficjentów, pomoc w uzupełnieniu formularza wniosku dofinansowanie,
  • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej programu,
  • przygotowanie i wdrożenie rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych wraz z indykatywnym budżetem zgodnie ze Strategia Komunikacji Programu,
  • organizacja seminariów dla Partnerów Wiodących i warsztatów w zakresie implementacji projektów dla beneficjentów,
  • organizowanie rocznych konferencji programowych, wydarzeń informacyjno-promocyjnych i forów wymiany doświadczeń,
  • współpraca z podmiotami regionalnymi informującymi i promującymi Fundusze Europejskie, w tym EWT,
  • wspieranie regionalnych działań informacyjno-promocyjnych organizowanych przez podmioty regionalne (m. in. udział spotkaniach i warsztatach informacyjnych),
  • udział w wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne,
  • opracowywanie, publikacja i dystrybucja materiałów promocyjnych,
  • współpraca z mediami,
  • kontrola nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad promocji programu (logo, flagi UE).
  f) Współpraca z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Gorlitz.
 6. Inne zadania zlecone WS przez Wspólną Instytucję Zarządzającą (np.: organizacja spotkań roboczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym).
 7. Opracowywanie dokumentów zarówno w języku polskim i niemieckim względnie ich tłumaczenie.

II. Wymagania konieczne

 1. Wykształcenie wyższe (magisterskie).
 2. Udokumentowane przynajmniej 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu i/lub wdrażaniu programów/projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (preferowane: INTERREG).
 3. Udokumentowane przynajmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu ludźmi.
 4. Znajomość regulacji UE i dokumentów obowiązujących w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 realizowanych z udziałem Polski względnie Saksonii, a w szczególności Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (lub jego projektu jeżeli nie został zatwierdzony przez KE).
 5. Bardzo dobra znajomość ekonomicznych i społecznych aspektów Programu;
 6. Doświadczenia w zarządzaniu finansami.
 7. Biegła znajomość języka niemieckiego (minimum poziom C1).
 8. Doskonała znajomość języka polskiego (minimum poziom C2).

Umiejętności:

 • Zdolności analityczne,
 • Zdolność rozwiązywania problemów,
 • Zdolności negocjacyjne i komunikacyjne,
 • Umiejętność pracy w stresie,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność.

III. Wymagania dodatkowe

 1. Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla beneficjentów funduszy europejskich i/lub kampanii informacyjno-promocyjnych Programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 2. Udokumentowane doświadczenie w organizowaniu naborów wniosków o dofinansowanie, przygotowaniu pakietów aplikacyjnych, informowaniu i udzielaniu wsparcia wnioskodawcom, a także w ocenie złożonych wniosków.
 3. Udokumentowane doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.
 4. Prawo jazdy kat. B.

IV. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys zawodowy z deklaracją kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)" w języku polskim i niemieckim.

  Podania niezawierające ww. deklaracji nie będą rozpatrywane!

  Dodatkowo, kandydaci mogą udzielić dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV przez instytucje zaangażowane w realizacje Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 załączając podpisane oświadczenie potwierdzające zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w CV dla procesu rekrutacji przez instytucje zaangażowane w realizację ww. Programu tj.: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie i saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa z siedzibą w Dreźnie.
 2. List motywacyjny w języku polskim i niemieckim.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka na wymaganym poziomie w języku w jakim zostały sporządzone.
 4. W przypadku osób niepełnosprawnych - kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia równoważnego dokumentu zgodnie z art. 5 lub 5a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w języku w jakim zostało sporządzone.

Oferty oznaczone numerem referencyjnym, zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Centrum Projektów Europejskich w Warszawie lub przesyłać pocztą najpóźniej do 12 grudnia 2014 r. na adres:

Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39 A
02-672 Warszawa

lub elektronicznie na adres: rekrutacja@cpe.gov.pl

V. Informacje dodatkowe

Oferty niezawierające numeru referencyjnego nie będą rozpatrywane.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data  wpływu dokumentów do CPE).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz że nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Rozmowy kwalifikacyjne, na które zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci, będą miały miejsce w siedzibie CPE w Warszawie.

Oferty kandydatów niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę według obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej w tym zakresie.

 

 

 ***

 

 

Das Zentrum für Europäische Projekte sucht nach Kandidaten/innen für die Stelle: des/der Leiters/in
des Gemeinsamen Sekretariats
der Grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Sachsen 2014-2020
mit Sitz in Wrocław
Nr. Ref. CPE-PL-SN-5/2014


Anzahl der Arbeitsstellen: 1 Planstelle
Arbeitsort: Wrocław


Dem/der Leiter/in des Gemeinsamen Sekretariats (GS) obliegt die Verantwortung für die Arbeit des Gemeinsamen Sekretariats sowie für die dort tätigen Mitarbeiter/innen. Der/die Leiter/in stellt eine fristgerechte und richtige Qualität der zu erfüllenden Aufgaben sicher, die dem GS im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 übertragen wurden und ist für die Übereinstimmung der Aktivitäten des GS mit den EU-Vorschriften, den nationalen Vorschriften und den Verfahren im Programm verantwortlich.

Wir erwarten, dass der/die Bewerber/in Wissen über Grundsätze der Europäischen Terri-torialen Zusammenarbeit (vorzugsweise der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im polnisch-deutschen Grenzraum) sowie über die Problematik der regionalen Entwicklung hat und bereits Berufserfahrungen auf diesen Gebieten sammeln konnte.


I. Hauptaufgaben des/der Leiters/in des Gemeinsamen Sekretariats 

 1. Unterstützung der Verwaltungsbehörde und der Nationalen Behörde bei der Pro-grammimplementierung, der Programmumsetzung sowie des Programmabschlusses
 2. Koordination der Aufgaben, die von GS umgesetzt werden sowie des tagtäglichen Betriebes;
 3. Koordination und Initiieren des Prozesses zur Vorbereitung der Programmunterlagen, darunter:
  - der Unterlagen für Antragsteller im Rahmen des Kooperationsprogramms IN-TERREG Polen-Sachsen 2014-2020,
  - der Kommunikationsstrategie für das Programm,
  - der Unterlagen mit denen das Bewerbungsverfahren verwaltet wird (ohne Kleinprojekte);
  und Umsetzung ihrer Bestimmungen in dem Aufgabenbereich des Gemeinsamen Sekretariats.
 4. Überwachung der korrekten Ausführung der GS-Aufgaben auf folgenden Gebieten:
  a) Calls:
  • Verwaltung des Bewerbungsverfahrens (ohne Kleinprojekte, die im Rahmen des Kleinprojektefonds umgesetzt werden), darunter Organisation von Aufrufen zur Antragseinreichung, Vorbereitung von Bewerbungspaketen, Beratung und Unter-stützung der Antragsteller, sowie Beurteilung der gestellten Anträge,
  b) Projektumsetzung:
  • Vorbereitung von Verträgen bzw. Änderungsverträgen incl. notwendiger Anhänge für die Begünstigten
  • Verwaltung der Projektänderungen,
  • Überwachung des Projektfortschritts,
  • Erfassung und Überprüfung der Fortschrittsberichte, darunter Überprüfung der Maβnahmen, Output- und Projektergebnisse sowie des Finanzfortschritts.
  • Kontrolle zum Abschluss der Projektumsetzung (u.a. Kontrolle der Bedingungen für die Mittelauszahlung),
  c) Überwachung des Programms:
  • Überwachung und Auswertung der Programmumsetzung, sowie Vorbereitung ent-sprechender Informationen für den Begleitausschuss.
  • Übermittlung von Informationen über Unregelmäβigkeiten gemäß den von der Verwaltungsbehörde bestätigten Verfahren, sowie gemäß den geltenden Vorgaben des für regionale Entwicklung zuständigen Minsters.
  • Vorbereitung und Umsetzung von Informations- und finanziellen Maßnahmen zur Verbesserung der nachhaltigen Entwicklung und Belebung der finanziellen Aktivi-täten
  d) Unterstützung der Programmbehörden:
  • Sicherstellung der zweisprachigen Programmumsetzung incl. Übersetzungsleistun-gen,
  • Unterstützung bei Vorbereitung von Änderungen in den Programmunterlagen,
  • Vorbereitung und Organisation von Sitzungen des Begleitausschusses, incl. Vorbe-reitung der erforderlichen Unterlagen,
  • Durchführung des Umlaufverfahrens gemäß der Geschäftsordnung des Begleitaus-schusses,
  • Vorbereitung der Beschluss-/ Entscheidungsentwürfe des Begleitausschusses.
  • Sicherstellung der Umsetzung der Beschlüsse/ Entscheidungen des Begleitaus-schusses,
  • Organisation von Arbeitstreffen,
  e) Öffentlichkeitsarbeit:
  • Vorbereitung der Kommunikationsstrategie für das Programm (in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsbehörde und der Nationalen Behörde),
  • Vorbereitung des Evaluationsplans
  • Unterstützung der Begünstigten bei der Suche nach Projektpartnern, darunter Schaffen von Bedingungen zur Anbahnung einer Partnerschaft, u.a. Organisation von Informationstreffen und Foren für potentielle Begünstigte, Unterstützung bei der Ausfüllung des Förderantrags,
  • Führung und Aktualisierung der Programmwebsite,
  • Vorbereitung und Umsetzung des Jahresplans für Informations- und Werbemaß-nahmen mit Haushaltsschätzungen gemäß der Kommunikationsstrategie für das Programm,
  • Organisation von Seminaren für Leadpartner und von Workshops zur Projek-timplementierung für Begünstigte,
  • Organisation von jährlichen Programmkonferenzen, Informations- und Werbever-anstaltungen sowie Foren zum Erfahrungsaustausch
  • Zusammenarbeit mit regionalen Trägern, die über Europäische Fonds (darunter ETZ) informieren und für sie werben,
  • Teilnahme an den Veranstaltungen Dritter
  • Vorbereitung, Veröffentlichung bzw. Bereitstellung von Werbeunterlagen,
  • Medienzusammenarbeit,
  • Kontrolle, wie von den Begünstigten die Regeln für die Programmwerbung beachtet werden (Logo, EU-Fahne).
  f) Zusammenarbeit mit der Regionalen Kontaktstelle in Görlitz.
 5. Sonstige Aufgaben, die dem GS von der Verwaltungsbehörde in Auftrag gegeben wurden (z.B.: Organisation von Arbeitstreffen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene).
 6. Vorbereitung der Dokumente auf Polnisch und auf Deutsch bzw. ihre Übersetzung.

II. Zwingende Erfordernisse

 1. Hochschulabschluss (Magister).
 2. Mit Urkunden belegte Mindesterfahrung von 4 Jahren in der Verwaltung und/ oder Umsetzung von Programmen/ Projekten, die aus EU-Mitteln finanziert wurden (bevorzugt: INTERREG).
 3. Mit Urkunden belegte Mindesterfahrung von 2 Jahren in Mitarbeiterführung.
 4. Kenntnis der EU-Regelungen und Dokumente, die für den Zeitraum 2014-2020 für die Programme der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit, die mit Polen bzw. Sachsen umgesetzt werden, gelten, insbesondere des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 (oder seines Entwurfes, falls er noch nicht von der EU genehmigt wurde).
 5. Fundierte, praxisnahe Kenntnisse der wirtschaftlichen und sozialen Aspekte des Programms;
 6. Erfahrungen im Finanzmanagement.
 7. Perfekte Deutschkenntnisse (Mindestens C1-Niveau).
 8. Exzellente Polnischkenntnisse (Mindestens C2-Niveau).

Fertigkeiten:

 • analytische Fähigkeiten,
 • Fähigkeiten auf dem Gebiet der Konfliktlösung
 • Verhandlungs- und Kommunikationsfähigkeiten;
 • Belastbarkeit;
 • Teamfähigkeit;
 • Verfügbarkeit

III. Zusätzliche Erfordernisse

 1. Mit Urkunden belegte Erfahrung in der Durchführung von Schulungen für Begüns-tigte der europäischen Fonds und/ oder Informations- und Werbekampagnen für Programme, die aus EU-Mitteln mitfinanziert werden.
 2. Mit Urkunden belegte Erfahrung in der Organisation von Aufrufen zur Förderan-tragseinreichung, Vorbereitung von Bewerbungspaketen, Beratung und Unterstüt-zung der Antragsteller, sowie Beurteilung der gestellten Anträge
 3. Mit Urkunden belegte Erfahrung in der Arbeit in einem internationalen Umfeld.
 4. Führerschein der Klasse B.

IV. Erforderliche Unterlagen

 1. Beruflicher Werdegang mit folgender Erklärung des/der Bewerbers/in in polnischer und deutscher Sprache: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)" - "Ich erkläre hiermit, dass ich damit einverstanden bin, dass meine personenbezo-genen Daten, die für das Bewerbungsverfahren erforderlich sind, gespeichert und verarbeitet werden dürfen gemäß dem Datenschutzgesetz vom 29. August 1997 (Gesetzblatt vom 2002 Nr. 101, Pos.926 mit Änderungen)".

  Bewerbungen, die diese Erklärung nicht enthalten, werden nicht geprüft!

  Zusätzlich können Bewerber/innen eine freiwillige Zustimmung für die Verarbeitung ihrer Personendaten aus dem CV geben. Sie wird für die Behörden erteilt, die sich an der Umsetzung des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 beteiligen. Der/die Bewerber/in fügt eine unterzeichnete Erklärung hinzu, in der er/sie seine/ihre Zustimmung für die Verarbeitung seiner/ihrer Daten aus dem CV im Bewerbungsverfahren durch Behörden, die an dem Umsetzung des Programms betei-ligt sind, gibt, und zwar durch das Ministerium für Infrastruktur und Entwicklung mit Sitz in Warszawa und durch das Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft mit Sitz in Dresden.
 2. Bewerbungsschreiben auf Polnisch und Deutsch.
 3. Kopien der Dokumente, die die Ausbildung und die Berufserfahrung belegen, Kopie des Dokumentes, in dem die Fremdsprachenkenntnisse bestätigt werden oder eine Erklärung über die Fremdsprachenkenntnisse auf dem geforderten Niveau in der Sprache, in der die Dokumente erstellt wurden.
 4. Menschen mit Behinderung - Kopie des Attests über den Grad der Behinderung bzw. Kopie eines gleichwertigen Dokumentes gemäß Art. 5 oder 5a des Gesetzes vom 27. August 1997 über berufliche und soziale Wiedereingliederung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, in der Sprache, in der das Dokument erstellt wurde.

Bewerbungen, die mit der Referenznummer gekennzeichnet sind und alle erfor-derlichen Unterlagen enthalten sind im Sitz des Zentrums für Europäische Pro-jekte (Centrum Projektów Europejskich) in Warschau abzugeben oder mit der Post spätestens bis zum 12. Dezember 2014 an folgende Adresse zu senden:

Centrum Projektów Europejskich (Zentrum für Europäische Projekte)
ul. Domaniewska 39 A
02-672 Warszawa

oder elektronisch an: rekrutacja@cpe.gov.pl zu senden.

V. Zusätzliche Informationen

Bewerbungen ohne Referenznummer werden nicht geprüft.

Bewerbungen, die nach der festgelegten Frist eingegangen sind, werden nicht geprüft (maßgeblich ist das Datum, an dem die Bewerbung beim CPE eingegangen ist).

Wir teilen Ihnen höflich mit, dass wir nur ausgewählte Bewerber/innen kontaktieren wer-den und dass wir die an uns geschickten Dokumente nicht zurücksenden.

Bewerbungsgespräche, zu den ausgewählte Bewerber/innen eingeladen werden, finden im Sitz des CPE in Warszawa statt.

Bewerbungen von Kandidaten/innen, die formelle Anforderungen nicht erfüllen und die Kandidaten/innen, die im Bewerbungsverfahren nicht ausgewählt wurden, werden ver-nichtet.

Wir bieten Ihnen ein Arbeitsverhältnis auf Grundlage eines Arbeitsvertrages an, der gemäß den geltenden Rechtsvorschriften der Republik Polen geschlossen wird.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska