Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-12-2014

INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych

Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA 2014-2020 udostępnił na stronie programu narzędzie pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych (ang. Project Idea Database).

Baza służąca poszukiwaniu partnerów do projektów współpracy międzyregionalnej, a także umożliwiająca dzielnie się pomysłami na projekt jest dostępna na oficjalnej stronie programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego (strona prowadzona w oficjalnym języku programu – po angielsku).

Międzyregionalny program INTERREG EUROPA 2014-2020

Zasięg terytorialny: Unia Europejska, Norwegia, Szwajcaria

Celem programu jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (programy regionalne i krajowe), a w uzasadnionych wypadkach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 359 mln euro. Program wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród podmiotów regionalnych (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit, posiadające osobowość prawną). Instytucje z Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii mogą współpracować nad wybraną dziedziną polityki (np. tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego etc.).

Rezultatem może być, przykładowo,

  • opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków programu regionalnego lub krajowego,
  • wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania polityką lub programem w regionie (np. nowe metody oceny, zmiany w systemie naboru projektów),
  • wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do programu nowego celu, zmiany strategii lub planów regionalnych, zmiany w otoczeniu prawnym etc.).

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

W ramach programu będą funkcjonowały także cztery tematyczne Platformy na rzecz pogłębiania wiedzy na temat polityki regionalnej – bezpłatny zasób wiedzy, dostępny on-line dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną.

Programem zarządza region Nord-Pas de Calais, Wspólny Sekretariat mieści się w Lille (Francja).

W programie międzyregionalnym maksymalny poziom dofinansowania EFRR dla wszystkich, w tym polskich partnerów (refundacja) wynosi:

  • władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego: do 85 proc. poniesionych wydatków kwalifikowalnych,
  • podmioty prywatne o charakterze non-profit: do 75 proc. poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Partnerstwo

W Projektach współpracy międzyregionalnej muszą ze sobą współpracować partnerzy z co najmniej trzech państw, z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi UE.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska