Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Przedmiotem badania były działania informacyjno-promocyjne podejmowane w ramach realizacji Planu Komunikacji dla Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk w perspektywie finansowej 2007-2013. Badanie zostało realizowane wśród wnioskodawców, beneficjentów oraz potencjalnych wnioskodawców na obszarze objętym wsparciem tego Programu tj.:

 • w Polsce, w podregionach: szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, Gdańsk - Gdynia - Sopot i elbląski;
 • w Danii: regionalny okręg Bornholm oraz Zealand;
 • na Litwie: region Kłajpeda oraz Taurage i Telsiai;
 • w Niemczech: w ramach kraju związkowego Meklemburgia/Pomorze Przednie: Greifswald, Rostock, Stralsund, Wismar, Bad Doberan, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg, Ostvorpommern, Rügen, Uecker-Randow;
 • w Szwecji: regiony Kalmar, Blekinge, Skane oraz Kronoberg.

Celem głównym badania była ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych od początku realizacji Programu, zgodnie z Planem Komunikacji. Podsumowane zostały wszystkie działania informacyjno-promocyjne, jakie podjęto w Programie, wskazując jednocześnie, które z nich były najbardziej efektywne i skuteczne (uwzględniając poniesione nakłady do uzyskanych efektów).

Ponadto, wypracowane w ramach badania wnioski i rekomendacje służą do opracowania i udoskonalenia Strategii Komunikacji dla Programu INTERREG V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (kontynuacja Programu Południowy Bałtyk w perspektywie finansowej 2014-2020).

 

***

 

The subject of the evaluation study were information and publicity activities undertaken in the framework of the Communication Plan in the financial perspective 2007-2013. The research was conducted among applicants, beneficiaries and potential applicants in the whole eligible area of the South Baltic Programme i.e.:

 • in Poland subregions: szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, Gdańsk – Gdynia – Sopot and elbląski;
 • in Denmark: Regional Municipality of Bornholm and Zealand subregion;
 • in Lithuania region Klaipeda County and as adjacent: Taurage and Telsiai Counties;
 • in Germany: sub-regions of Mecklenburg-Vorpommern: Greifswald, Rostock, Stralsund, Wismar, Bad Doberan, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg, Ostvorpommern, Rügen, Uecker-Randow;
 • in Sweden: Kalmar, Blekinge, Skane Counties Kronoberg County.

The main objective of the study was to assess the effectiveness and efficiency of information and publicitymeasure carried out since the beginning of the implementation of the Programme, in accordance with the Communication Plan.

There was made a summary of all the information and publicity measures that had been introduced within the Programme, pointing out which ones turned out to be the most effective and efficient (including comparison of expenditures to the achieved results).

Moreover, the conclusions and recommendations from the research are now used to develop and improve the Communication Strategy for the Programme INTERREG VA Poland - Denmark - Germany - Lithuania - Sweden (continuation of the South Baltic Programme in the 2014-2020 financial period).

Pobierz plik:
Raport końcowy z badania pn. Ocena rezultatów działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 / FINAL REPORT Assessment of the results of the information and publicity measures carried out within the South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 (PDF 4,53 MB)


   

Głównym celem badania „Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013” była ocena wpływu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 na polsko-niemiecki obszar wsparcia oraz ocena skuteczności działań informacyjno-promocyjnych.

Przedmiotem badania było określenie wpływu realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 na życie społeczno-gospodarcze mieszkańców pogranicza lubusko-brandenburskiego oraz dokonanie oceny działań informacyjno-promocyjnych realizowanych zgodnie z obowiązującą Strategią Komunikacji dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

Zadanie składało się z dwóch modułów:

A. modułu polegającego na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego, mającego na celu ocenę efektów realizacji Programu poprzez określenie wpływu realizacji Programu na życie społeczno-gospodarcze mieszkańców obszaru wsparcia oraz zidentyfikowanie istotnych zmian uwarunkowań będących podstawą kształtowania strategii rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego,


B. modułu polegającego na ocenie skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych oraz identyfikacji mocnych i słabych stron realizowanych działań informacyjno-promocyjnych.

Badaniem zostali objęci mieszkańcy oraz organizacje z obszaru wsparcia.

Pobierz plik:
Raport ewaluacyjny pt. „Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013” (10 MB)

 

***

 

Der Gegenstand der Forschung war die Beurteilung, welchen Einfluss die Durchführung des Operationellen Programms zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie)-Brandenburg auf das sozioökonomische Leben der Einwohner der Grenzregion Lubuskie- Brandenburg gehabt hatte. Diese Forschung diente auch der Beurteilung der Informations- und Publizitätsmaßnahmen, die gemäß der geltenden Kommunikationsstrategie für das Operationelle Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Polen (Wojewodschaft Lubuskie) und Brandenburg realisiert wurden. Außerdem ermöglichten die Forderungsergebnisse die Identifizierung von wesentlichen Änderungen dieser Bedingungen, die eine Grundlage für die Strategiegestaltung der Entwicklung in der grenzüberschreitenden Region Lubuskie-Brandenburg bilden kann. Die Aufgabe bestand aus zwei Modulen:


A. Das Ziel der Forschung im Modul A war die Beurteilung der Ergebnisse des Programms durch die Bewertung, welchen Einfluss die Durchführung des Programms auf das deutsch-polnische Fördergebiet gehabt hatte. Das Ziel dieser Forschung war auch die Identifizierung von wesentlichen Änderungen dieser Bedingungen, die eine Grundlage für eine Strategiegestaltung der Entwicklung der polnisch-deutschen Grenzregion bilden.


B. Modul B, dessen Ziel war die Beurteilung der Wirksamkeit und Effektivität von Informationsund Publizitätsmaßnahmen sowie Identifizierung der schwachen und starken Seiten der realisierten Informations- und Publizitätsmaßnahmen.


Die Forschung umfasste Personen und Institutionen (insbesondere Einheiten der lokalen Verwaltung und andere Begünstigte des Programms) aus diesem Fördergebiet, welches das Operationelle Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie)- Brandenburg 2007-2013 betraf.

Datei herunterladen:
BEWERTUNGSSBERICHT Die Ergebnisse der Durchführung des Operationellen Programms zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie)-Brandenburg 2007-2013 (4,17 MB)


  

 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego pt. "Efekty realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013" zrealizowanego przez konsorcjum IMAPP oraz Instytutu Badań Strukturalnych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

Celem badania była ocena skuteczności Programu, ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Mikroprojektów oraz analiza efektów Programu i jego wpływu na życie społeczno-gospodarcze mieszkańców obszaru wsparcia.

Pobierz pliki:


   

  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego pt. „Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020", przeprowadzonego na zlecenie MRR przez firmę FUNDEKO.

  Celem badania było przedstawienie optymalnych rozwiązań instytucjonalno-proceduralnych w systemie kontroli I stopnia w latach 2014-2020 w oparciu o ocenę systemu istniejącego w Polsce w okresie 2007-2013.

  Pobierz pliki:

    


   Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego dotyczącego Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. Publikacja została przygotowana w języku angielskim.

   Celem ewaluacji była ocena dotychczasowych osiągnięć Programu oraz sprawności funkcjonowania systemu wdrażania. Wnioski oraz rekomendacje z badania  będą stanowić materiał pomocniczy w dyskusji o przyszłym kształcie Programu w perspektywie 2014-2020.

   Pobierz plik:

   Effectiveness of the South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007 - 2013. Challenges and aims for the Programme for the time period 2014-2020 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (12,7 MB)


     

   Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ekspertyzy "Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku", przeprowadzonej na zlecenie MRR przez ekspertów zewnętrznych. Mamy nadzieję, że jej wyniki będą wykorzystane przez komitety programujące w trakcie prac nad kształtem poszczególnych programów operacyjnych w kolejnym okresie programowania.

   Celem ekspertyzy jest zaproponowanie nowego podejścia do programów transgranicznych, które zorientuje je na realizację strategii rozwojowych na poziomie UE i krajów członkowskich. Proponowane rozwiązania mają wzmocnić efekt synergii, trwałości i użyteczności  realizowanych projektów.

   Główne obszary proponowanego modelu funkcjonowania programów współpracy na granicach w okresie programowania 2014-2020, do których odnoszą się autorzy ekspertyzy, to:

   • zasady delimitacji przestrzennej i kwalifikowalności beneficjentów,
   • cele i zakres programów oraz mechanizmy wdrażania.

   Ekspertyza została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez firmę EGO s.c. we współpracy z instytutem badawczych European Policies Research Centre z Uniwersytetu Strathclyde.


   Pobierz pliki:

    


    

   Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania procesowego w jednym z programów współpracy transgranicznej  zarządzanych przez Polskę w latach 2007-2013.

   Głównym celem badania była ocena skuteczności systemu instytucjonalnego PL-SK w zakresie wdrażania, zarządzania i kontroli – ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości i harmonogramu przepływów finansowych – projektów realizowanych w ramach I-szego naboru do Priorytetów I i II Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Analizy w niniejszym raporcie koncentrują się na badaniu przesłanek tempa refundacji środków pomocowych na konto Partnera Wiodącego, leżących po stronie instytucji systemu zarządzania i kontroli PL-SK. Badaniem objęty został wyłącznie proces zarządzania i kontroli projektów I naboru PL-SK po stronie polskiej.

   Ogólna ocena systemu zarządzania i kontroli PWT PL-SK jest pozytywna. Kapitał początkowy systemu – bazujący na doświadczeniu we wdrażaniu programów współpracy transgranicznej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, zarówno instytucji w nim uczestniczących, jak i większości projektodawców zmniejszył ryzyka systemowe  dla płynnej refundacji środków oraz pozwolił na ograniczenie barier we wdrażaniu Programu. Zapraszamy do lektury raportu.

   Pobierz pliki:   Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania procesowego dotyczącego mikroprojektów w Programie Polska-Brandenburgia. Głównym celem badania była ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych (FMP i PS) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 (PL-BB), w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Badanie dotyczyło realizacji polskiej części programu w zakresie FMP i PS.

   Badaniem objęte zostały dwa polskie Euroregiony, odpowiedzialne za wdrażanie FMP i PS w ramach programu PL-BB, tj. biuro Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz biuro Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Ocenie poddane zostały także pozostałe instytucje włączone w proces realizacji Programu po stronie polskiej, tj. Instytucja Zarządzająca (MRR), Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Lubuski Urząd Wojewódzki, pełniący funkcję kontrolera I stopnia dla polskich beneficjentów programu.

   Pobierz pliki:


   Znamy już efekty współpracy transgranicznej polskich regionów w okresie 2004-2006.

   Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego typu ex-post pt. Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006. Badanie miało charakter przekrojowy oraz porównawczy i dotyczyło siedmiu programów transgranicznych Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA z udziałem Polski, tj. trzech programów na granicy niemieckiej, dwóch na granicy południowej z Czechami i Słowacją oraz dwóch na granicy wschodniej obejmujących Białoruś i Ukrainę oraz Litwę i Obwód Kaliningradzki. Wszystkim beneficjentom oraz instytucjom zaangażowanym w proces wdrażania Programów INTERREG III A serdecznie dziękujemy za udział w badaniu, którego przeprowadzenie bez Państwa pomocy nie byłoby możliwe.

    

   Celem głównym badania było pogłębienie wiedzy nt. skuteczności i efektywności programów współpracy terytorialnej w aspekcie transgranicznym. Dokonana ocena udziela m.in. odpowiedzi na następujące pytania: w jaki sposób programy współpracy transgranicznej realizowane na polskich granicach wpłynęły na spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną, współpracę przygraniczną i integrację społeczności po obu stronach granicy oraz jak funkcjonowały struktury zarządzania tymi programami.
   W raporcie oraz załącznikach można znaleźć ciekawe informacje i zestawienia dot. każdego z programów, w tym mapy, wyniki badań ankietowych beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych w proces wdrażania Programów, przykłady dobrych projektów oraz wycinki prasowe.
   Ważnym rozdziałem w raporcie są rekomendacje, które odnoszą się do kolejnego okresu programowania i stanowią materiał do dalszych prac nad Stanowiskiem Polski odnośnie do kształtu współpracy transgranicznej UE po 2013 r.

   Pobierz pliki:

    


     

   Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym dotyczącym Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA / Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.

   Badanie, którego efektem jest prezentowany poniżej raport, miało na celu ocenę wpływu Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną na obszarze transgranicznym objętym wsparciem - w tym wyjaśnienie mechanizmów odpowiedzialnych za skalę i jakość tego wpływu. Przedmiotem analizy był więc Program PBU jako całość (strona polska, ukraińska i białoruska), grupy tematyczne projektów i pojedyncze inwestycje, jak i obszary przestrzenne, na których były prowadzone działania Programu.

    

   Pobierz pliki:


    

   Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym dotyczącym oceny efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych  w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Regionu Morza Bałtyckiego).

   Badanie, którego efektem jest prezentowany poniżej Raport miało trzy podstawowe cele, określone przez Zamawiającego oraz uzupełnione przez Wykonawcę:

   • Cel podstawowy nr 1 Ocena użyteczności i trwałości osiągniętych efektów projektów dla realizowania zadań jednostek uczestniczących w projektach;
   • Cel podstawowy nr 2 Analiza doświadczeń polskich uczestników projektów, realizowanych w Programie INTERREG III B BSR pod kątem:
    • dostępu do informacji na etapie przygotowania i wdrażania projektu,
    • komunikacji z instytucjami programu, komunikacji z zagranicznymi partnerami projektów (analiza intensywności sieci współpracy), 
    • finansowania i rozliczania przedsięwzięcia;
   • Cel podstawowy nr 3 Porównanie uczestnictwa polskich partnerów w Programach INTERREG III B BSR oraz CADSES.


   Pobierz plik:

   Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Regionu Morza Bałtyckiego) - raport końcowy (4,28 MB)
   Na zlecenie Departamentu Współpracy Terytorialnej zostało wykonane badanie, którego celem było przeanalizowanie dobrych i złych doświadczeń uczestników projektów oraz uzyskanie ich opinii na temat znaczenia i przydatności współpracy transnarodowej. Rezultaty analizy zostaną wykorzystane przy realizacji Programu dla Europy Środkowej.

   Na zlecenie Departamentu Współpracy Terytorialnej zostało wykonane badanie, którego celem było przeanalizowanie dobrych i złych doświadczeń uczestników projektów oraz uzyskanie ich opinii na temat znaczenia i przydatności współpracy transnarodowej. Rezultaty analizy zostaną wykorzystane przy realizacji Programu dla Europy Środkowej.

   Pobierz plik:

    

    

       Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
   2013 © Ministerstwo Rozwoju

   Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
   © Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

   NSS Unia Europejska