Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-05-2012

Znamy termin III naboru wniosków do dofinansowania mikroprojektów w ramach Priorytetu III Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

1 czerwca 2012 r. rozpoczyna się III nabór ciągły wniosków do dofinansowania mikroprojektów w ramach Priorytetu III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty), Programu  Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Zakończenie naboru ciągłego będzie ogłoszone po zatwierdzeniu dostępnych środków Funduszu Mikroprojektów w ramach powyższego priorytetu.

 

Priorytet III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
w ramach Projektu Parasolowego pt. "Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013"
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wnioski złożone w terminie: 1 czerwca - 31 lipca 2012 r. do godz. 15.00 będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Programu (decyduje data i godzina dostarczenia wniosku).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Październik 2012 r., wyniki publikowane będą na stronach internetowych Euroregionów: Beskidy, Karpacki, Tatry oraz Wyższych Jednostek Terytorialnych: Prešova i Žiliný.

Dokładna data publikowana będzie na stronie internetowej programu: www.plsk.eu Strona otwiera się w nowym oknie 

Miejsce składania wniosków: 

Dostarczenie wniosku do biur Partnerów Projektu Parasolowego:

  • biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej, ul. Widok 18/1-3, tel./fax 33 488 89 24;
  • biura Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki Polska” w Rzeszowie, Rynek 5, tel./fax: 17 853 68 98;
  • biura Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2, tel./fax: 18 266 99 81;
  • Wyższej Jednostki Terytorialnej Preszowski Kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, tel.: 051/7081 524, 7081 526;
  • Wyższej Jednostki Terytorialnej Żyliński Kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, tel.: 041/50 32 147, 340,303, 146.
Sposób składania wniosków: 

Wnioski można składać: osobiście, kurierem (bądź w inny sposób) lub pocztą

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów mogą składać:

  • jednostki samorządowe ich związki oraz stowarzyszenia,
  • jednostki administracyjne utworzone przez państwo lub jednostki (instytucje) utworzone przez samorządy terytorialne w celu świadczenia usług publicznych np.: wyższe uczelnie, szkoły, instytucje oświatowe i badawcze, instytucje kulturalne (biblioteki, muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury), urzędy pracy, służby ratownicze, policja itp.,
  • organizacje pozarządowe o charakterze non-profit (np.: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, organizacje turystyczne),
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację projektów o charakterze transgranicznym odpowiadającym celom: Priorytetowi III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).

Kryteria wyboru projektów:

Określone w Wytycznych dla wnioskodawców mikroprojektów dostępne na stronach internetowych:

Finanse
Procent dofinansowania projektu: Do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: Kwota minimalna: 5 000 euro.
Kwota maksymalna: 50 0000 euro.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   10 054 895,60 euro
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

 Na stronach internetowych:

Wzór umowy o dofinansowanie:   W Biurach Partnerów Projektu Parasolowego.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka nie przewiduje procedur odwoławczych ani na etapie oceny formalnej i kwalifikowalności ani też na etapie oceny technicznej mikroprojektów.

Ważne informacje:

Wnioski złożone w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2012 będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego, planowanym w październiku 2012 r.

Linki  

www.pl-sk.eu Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska