Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-08-2013

Rozpoczęto nabór projektów na listę rezerwową w ramach priorytetów I, II i III , Programu Polska-Brandenburgia

W terminie od 1 sierpnia  do 30 września 2013 r. Wspólny Sekretariat Techniczny przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach priorytetów I, II i III Programu Polska-Brandenburgia 2007-2013.

 Program Polska-Brandenburgia 2007-2013

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
od 1 sierpnia do 30 września 2013 r. do godz. 16.15, data wiążąca - data złożenia oryginalnego pakietu aplikacyjnego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego
Termin rozstrzygnięcia konkursu: planowany termin + miejsce publikacji wyników oceny wniosków
Miejsce składania wniosków: 
 

Wspólny Sekretariat Techniczny

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
,

ul. Kościelna 2,

65-064 Zielona Góra (Polska).

tel/fax: 068 323 06 74
e-mail: 
info@plbb.eu
www.plbb.eu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Sposób składania wniosków:   

Kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, jak również elektroniczną wersję wniosku (CD) należy dostarczyć osobiście, kurierem lub listem poleconym.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia i jednostki organizacyjne jst;
 • instytucje komunalne, np. komunalne związki celowe;
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i jednostki oświatowe;
 • niezorientowane na osiąganie zysków osoby fizyczne i prawne działające w obszarze użyteczności publicznej;
 • publiczne przedsiębiorstwa transportowe;
 • organy administracji rządowej;
 • parki narodowe i krajobrazowe / podmioty zarządzające obszarami chronionymi, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • szkoły wyższe, jednostki naukowe;
 • instytucje kultury;
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje otoczenia biznesu
Na co można otrzymać dofinansowanie:  

Priorytet I. Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska

Warunki naboru:

 1. Z naboru są wykluczone duże projekty infrastrukturalne, np. budowa i modernizacja dróg, budowa i remont budynków, itp.;
 2. Preferowane będą projekty związane tematycznie z działaniem 1.2: Ochrona i gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków katastrof oraz zapobieganie.
 3. Wysoko cenione będą projekty, których zakres przedmiotowy projektów dotyczy usprawnienia gospodarki odpadami na terenie pogranicza w kontekście transgranicznego, pozytywnego oddziaływania na środowisko, w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowiskom oraz włączenia działań ekologicznych w dziedziny urbanistyki, koncepcji transportowych i planowania przestrzennego;
 4.  Dopuszczalnymi działaniami są m.in.:
  1.  przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej dla projektów do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej,
  2. kolejne etapy realizowanych w Programie projektów infrastrukturalnych (przy uwzględnieniu zapisów punktu nr 1),
 5. Okres trwania realizacji projektu nie powinien przekraczać 9 miesięcy i zakończyć się  najpóźniej do 31.12.2014 roku,
 6. W przypadku niemieckich partnerów projektów w odniesieniu do małych projektów infrastrukturalnych/inwestycyjnych wymagających oceny Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen realizacja projektu nie powinna przekraczać 6 miesięcy.

Priorytet II. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki

Warunki naboru:

 1. Preferowane będą projekty związane tematycznie z działaniem 2.1: Działania wspierające gospodarkę;
 2. Preferowane będą projekty, których zakres przedmiotowy projektów dotyczy wspierania MŚP przy transgranicznym wprowadzaniu produktów oraz wspierania podejmowania działalności gospodarczej zorientowanej transgraniczne;
 3. Obligatoryjne jest wprowadzanie do wniosku o dofinansowanie wskaźnika produktu: „Wsparcie MŚP przy transgranicznym wprowadzeniu produktów”;
 4. Możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie komplementarnych dla projektów znajdujących się jeszcze w trakcie realizacji, pod warunkiem ujęcia w projekcie wskaźnika Wsparcie MŚP przy transgraniczny wprowadzeniu produktów;
 5. Okres realizacji projektu nie powinien przekraczać 6 miesięcy i powinien zakończyć się  najpóźniej do 31.12.2014 roku.

Priorytet  III. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji

Warunki naboru:

 1.  Preferowane będą projekty, których zakres przedmiotowy projektów dotyczy przynajmniej jednego z niżej wymienionych zakresów tematycznych:
  1. opracowywanie i próbna realizacja transgranicznych programów nauczania,
  2. wspieranie modelowych projektów z zakresu praktycznej nauki zawodu we współpracy z instytucjami polskimi i niemieckimi, przede wszystkim w zakresie turystyki, usług, ratownictwa i ochrony zdrowia, opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi, środowiska, innowacyjnych technologii,
  3. nawiązywanie i rozwój współpracy w zakresie edukacji,
  4. opracowywanie i wykorzystywanie modułów dotyczących kompetencji międzykulturowych, jako integralnej części nauki i doskonalenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem przygranicza Polski i Niemiec,
  5. adekwatne do potrzeb szkolenia kadry kierowniczej i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście działań gospodarczych w kraju partnera,
  6. wspieranie transgranicznych e-Learning i e-Business, współpraca i szkolenia w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej (np. osoby niepełnosprawne),
  7. intensyfikacja transgranicznego transferu wiedzy poprzez uzyskiwanie kwalifikacji.
 2. Obligatoryjne jest wprowadzenie do wniosku o dofinansowanie wskaźnika produktu: „Łącznie liczba osób, które wzięły udział we wspólnych inicjatywach na rzecz zatrudnienia”
 3.  Okres trwania realizacji projektu nie powinien przekraczać 9 miesięcy i zakończyć się najpóźniej do 31.12.2014 roku,
Kryteria wyboru projektów:  Określone na stronie Programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
Finanse
Procent dofinansowania projektu: Do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:    

Projekty będą dofinansowane ze środków EFRR w ramach środków powstających w wyniku oszczędności programowych.

Oznacza to, iż umowy o dofinansowanie projektów będą podpisywana dopiero w momencie pojawienia się odpowiedniej dla danego projektu puli środków.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Dostępny na stronie Programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie:   Dostępny na stronie Programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: W ramach Programu nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komitetu Monitorującego Program.
Ważne informacje:   

Decyzja Komitetu Monitorującego o wyborze danego projektu na Listę projektów rezerwowych nie jest gwarancją podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska