Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-03-2015

Otwarto nabór wniosków o dofinansowanie na projekty typu tzw. „kapitał zalążkowy (seed money)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013

31 marca 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie na projekty typu tzw. „kapitał zalążkowy (seed money)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013. Nabór potrwa do dnia 30 kwietnia 2015 r.Tabela naboru wniosków

Program Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
Działanie 2.4. Inicjatywy społeczności lokalnych

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

30 kwietnia 2015, godz. 16.00 GMT+1

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Maj 2015 r.
Wyniki ogłoszone będą  na stronie Programu: www.southbaltic.eu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  

Miejsce składania wniosków:

E-mail: application@southbaltic.eu do 30 kwietnia 2015, godz. 16.00 GMT+1

Sposób składania wniosków:

Wersja elektroniczna: application@southbaltic.eu

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Przykładowi potencjalni beneficjenci Programu Południowy Bałtyk to:

  • władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia;
  • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
  • szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,
  • instytucje kultury,
  • itp.

Więcej informacji w Podręczniku Programu (Programme Manual), rozdział: 4.1 oraz 4.2.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Nabór dotyczy projektów typu „kapitał zalążkowy” („seed money”). Celem jest wypracowanie koncepcji projektowej dla inicjatyw Programu Południowy Bałtyk 2014-2020.
 
Szczegółowy opis wymagań dla projektu znajduje się w dokumencie  „Terms of Reference”, będącym częścią Pakietu Aplikacyjnego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Kryteria wyboru projektów:

 Szczegóły dotyczące oceny wniosków określone zostały w dokumencie „Terms of Reference”, będącym częścią Pakietu Aplikacyjnego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Do 85 proc. dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec i Litwy.
Do 75 proc. dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

40 000 EUR (z czego EFRR: 30 000 – 34 000 EUR, w zależności od pochodzenia partnerów i ich stopy dofinansowania)

Niezbędne dokumenty

Szczegółowe informacje o naborze Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W ramach Programu nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komitetu Sterującego Program

Linki

 Strona programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska