Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-11-2011

Rozpoczęto ósmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

28 października 2011 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Nabór potrwa do 16 grudnia 2011 r.

Nabór otwarty jest tylko dla następujących działań:

 • 1.2 Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy,
 • 2.1 Zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego.


Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk,
Działanie 1.2 Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy oraz Działanie 2.1 Zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

28 października – 16 grudnia 2011 r., w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego, wersja elektroniczna (e-mail) musi zostać przekazana do 16 grudnia 2011 r. do godz. 16.00 GMT+1

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Marzec 2012. Wyniki ogłoszone będą na stronie Programu www.southbaltic.eu 

Miejsce składania wniosków: 

Wspólny Sekretariat Techniczny
Program Współpracy Transgranicznej
 Południowy Bałtyk 2007-2013
ul. Rzeźnicka 58
80-822 Gdańsk, POLSKA

do 16 grudnia 2011

oraz

 E-mail: application@southbaltic.eu
 do 16 grudnia 2011, godz. 16.00 GMT+1

Sposób składania wniosków: 
 • Wersja papierowa (jeden egzemplarz wraz z załącznikami) pocztą, osobiście,
 • Wersja elektroniczna (Excel) – e-mail: application@southbaltic.eu
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Przykładowi potencjalni beneficjenci Programu Południowy Bałtyk to:

 • władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
 • szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą, jednostki badawczo-naukowe;
 • instytucje wspierające/ promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość.

Więcej informacji w Podręczniku Programu (Programme Manual), rozdział: 4.1 oraz 4.2.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Projekty mające na celu m.in.:

 • wzmocnienie powiązań i platformy współpracy pomiędzy MŚP obszaru Południowego Bałtyku, wspieranie i rozpowszechnianie innowacyjności oraz działań i rozwiązań promujących koncepcję triple helix;
 • wspieranie działań instytucji i organizacji rynku pracy oraz ośrodków edukacyjnych;
 • przygotowywanie programów treningowych dla MŚP dotyczących działań na transgranicznym rynku pracy;
 • przygotowanie i wdrażanie pilotażowych projektów na małą skalę z zakresu nowoczesnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zarządzania odpadami;
 • współpracę władz lokalnych i regionalnych w zakresie planowania lokalnego w sytuacjach kryzysowych;
 • wymianę wiedzy i doświadczeń oraz przygotowanie i wdrażanie wspólnych planów działania na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości jej oszczędzania, a także promocja tego typu działań takich akcji na szerszą skalę.
Kryteria wyboru projektów:

Określone w Podręczniku Programu dostępnym na stronie www.southbaltic.eu

Kryteria oceniają m.in:

 1. Wpisanie się projektu w Działania  Programu oraz regionalne strategie rozwoju;
 2. Przedmiot projektu oraz jakość planu wdrażania projektu;
 3. Innowacyjność;
 4. Wpływ projektu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu;
 5. Efekt transgraniczny;
 6. Zasięg oraz jakość partnerstwa;
 7. Wpływ projektu na grupę docelową;
 8. Rozpowszechnianie rezultatów projektu;
 9. Trwałość projektu i jego rezultatów;
 10. Wpisywanie się w Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego;
 11. Wpisanie się w Strategię Lizbońską i Goteborską;
 12. Zgodność z politykami horyzontalnymi wspólnoty (polityka ochrony środowiska, równości praw, społeczeństwa informacyjnego);
 13. Jakość zarządzania projektem oraz możliwości jego wdrażania;
 14. Jakość budżetu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Do 85 proc. dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec i Litwy.

Do 75 proc.dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: Rekomendowana wielkość projektu: 0,5 – 1 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

W ramach Programu pozostało do rozdysponowania: 1 719 175,26 euro środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

plik do pobrania  (2,55 MB)  

Wzór umowy o dofinansowanie:   plik do pobrania (60 KB)
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W ramach Programu nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komitetu Sterującego Program.

Ważne informacje:

UWAGA: Nabór otwarty jest wyłącznie dla następujących działań:

1.2 Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy,
2.1 Zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego.

Linki  

www.southbaltic.eu

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska