Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-10-2011

V nabór projektów w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013

W terminie od 13 października do 17 stycznia 2012 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działań 1.1, 1.2,  2.1, 2.2 Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Szczegółowe zasady naboru znajdują się w załączniku „Ogłoszenie o naborze”.

Rozpoczęto piąty nabór wniosków Programie Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 w ramach:

 • Priorytetu 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego:

  w podpriorytecie 1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej;
  w podpriorytecie 1.2. Promowanie otoczenia biznesowego.

 • Priorytetu 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego:

  w podpriorytecie 2.1
  Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym;
  w podpriorytecie 2.2 Poprawa środowiska życia.

Celem strategicznym Programu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności regionów po obu stronach granicy. W aktualnym naborze poszukiwane są projekty spełniające szczegółowe wymagania, które są opisane w ogłoszeniu o naborze (umieszczonym w części "Nabór wniosków").

Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 13.10.2011 r. do 17.01.2012 r. (do godz. 16.00 czasu litewskiego, GMT + 02:00), decyduje data wpłynięcia kompletu dokumentów aplikacyjnych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Wilnie.
Wnioski dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Przewiduje się, że wyniki oceny wniosków będą znane w kwietniu 2012 r.

Miejsce składania wniosków: 

Wspólny Sekretariat Techniczny
Konstitucijos pr. 7 (24 piętro)
LT-09308 Vilnius, Litwa

Sposób składania wniosków: 

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się łącznie następujące:

 • 1 oryginał formularza wniosku wraz z załącznikami,
 • 2 kopie formularza wniosku wraz z kopiami załączników,
 • wersja elektroniczna formularza wniosku na płycie CD,


należy je dostarczyć w zaklejonej kopercie listem poleconym, przesyłką kurierską, przez posłańca lub osobiście do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wilnie w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Szczegółowe wymogi dotyczące wypełnienia i złożenia wniosku aplikacyjnego zawiera dokument „Wytyczne dotyczące wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie” plik do pobrania Plik w formacie PDF (909 KB)

Szczegółowe wymogi dotyczące obsługi interaktywnej formy wniosku aplikacyjnego będą zawarte w dokumencie „Wytyczne, jak używać elektronicznej wersji wniosku”, który wkrótce zostanie zamieszczony na stronie internetowej Programu: www.lietuva-polska.eu Odsyłacz

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Wnioskodawcami mogą być władze krajowe, regionalne i lokalne oraz ich jednostki organizacyjne, podmioty publiczne, takie jak: instytucje badawcze i szkoleniowe, fundacje, szkoły, uniwersytety, agencje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne organizacje non-profit.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Szczegółowe warunki znajdują się w ogłoszeniu o naborze znajdującym się na stronie Programu www.lietuva-polska.eu Odsyłacz oraz w załączeniu („Ogłoszenie o naborze”) plik do pobrania Plik w formacie PDF (122 KB)

Kryteria wyboru projektów:

Szczegółowe kryteria znajdują się w „Podręczniku Programu” (Roz. 4.4.) plik do pobrania Plik w formacie PDF (373 KB)

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – do 85 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego wynosi 500 000 euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

około 7 mln euro

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

„Formularz wniosku o dofinansowanie dla piątego naboru”  plik do pobrania Plik w formacie PDF (496 KB)
(uwaga! Jest to formularz przykładowy - wymagane jest wypełnienie formularza interaktywnego, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Programu w najbliższym czasie.)
„Szczegółowy budżet” plik do pobrania Plik w formacie XLS (36 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Obecnie niedostępny
Zał. Porozumienie Partnerskie (w języku angielskim, wersja wiążąca) plik do pobrania Plik w formacie PDF (50,6 KB)
Zał. Porozumienie Partnerskie (w języku polskim, tłumaczenie robocze) plik do pobrania Plik w formacie PDF (161 KB)

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Decyzja Wspólnego Komitetu Monitorująco-Sterującego (WKMS) Program o przyznaniu dofinansowania dla projektu jest nieodwołalna.

Ważne informacje:

Informacji na temat naboru udzielają:

Pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wilnie (w którym zatrudnionych jest 4 pracowników polskich): tel. +370 5 261 0477; info@lietuva-polska.eu
oraz:
Pracownicy Regionalnych Punktów Kontaktowych zlokalizowanych przy Urzędach Marszałkowskich
Województwa Podlaskiego:
P. Aneta Szydlik tel.: +48 85 74 97 594, fax: +48 85 74 97 440
aneta.szydlik@wrotapodlasia.pl 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
P. Radosław Kapela tel.:  +48 89 52 19 324, Fax: + 48 89 52 19 322
E-mail:  r.kapela@warmia.mazury.pl 
P. Miłosz Wilgat tel: +48 89 52 19 325, Fax: +48 89 52 19 322
m.wielgat@warmia.mazury.pl

Linki  

Obowiązujące dokumenty oraz najbardziej aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Programu: www.lietuva-polska.eu Odsyłacz , zakładka "Zestaw aplikacyjny", zakładka "Piąty nabór".

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska