Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-06-2011

Rozpoczęto czwarty nabór projektów w transnarodowym Programie dla Europy Środkowej

10 czerwca 2011 r. Program dla Europy Środkowej ogłosił czwarty nabór projektów. O dofinansowanie mogą się ubiegać propozycje transnarodowej współpracy partnerów w ramach pięciu obszarów interwencji programu: 1.3, 2.4, 3.4, 4.1 i 4.3. Dofinansowanie dla polskich partnerów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść do 85 proc. ponoszonych w projekcie wydatków i udzielane jest w formie refundacji. Wnioski projektowe w języku angielskim należy składać do 14 października 2011 r. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wiedniu.

 Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme),

Działania: 1.3 "Wspieranie rozwoju wiedzy", 2.4 "Technologie ICT i rozwiązania alternatywne dla zwiększenia dostępu", 3.4 "Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań", 4.1 "Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej", 4.3 "Wykorzystanie zasobów kuturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów"

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

10 czerwca - 14 października 2011 r., w przypadku wysłania wniosku projektowego pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Wersję elektroniczną wniosku projektowego wraz z wybranymi załącznikami należy dostarczyć na CD lub innym nośniku wraz z wersją drukowaną. Wysłanie dokumentacji drogą elektroniczną nie będzie uznawane.

W przypadku osobistego dostarczenia dokumentacji projektowej należy złożyć ją najpóźniej do godziny 17.00 ostatniego dnia naboru w siedzibie Sekretariatu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Początek 2012 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie www.central2013.eu 

Miejsce składania wniosków: 

Central Europe Programme
Joint Technical Secretariat
Application Fourth Call
Museumstrasse 3/A/III
1070 Vienna
Austria

Sposób składania wniosków: 

Wersja papierowa razem nośnikiem zawierającym wesję elektroniczną formularza oraz wybranych załączników może być dostarczona pocztą, kurierem lub osobiście.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Przykładowi beneficjenci programu:

 • władze centralne, regionalne i lokalne, ich związki i stowarzyszenia,
 • agencje rozwoju regionalnego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
 • wyższe uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe,
 • instytucje wspierające i promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Działania realizowane powinny być w ramach jednego z pięciu obszarów interwencji:

 • 1.3 "Wspieranie rozwoju wiedzy";
 • 2.4 "Technologie ICT i rozwiązania alternatywne dla zwiększenia dostępu";
 • 3.4 "Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań";
 • 4.1 "Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej";
 • 4.3 "Wykorzystanie zasobów kuturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów".

Projekty powinny prezentować innowacyjne rozwiązanie problemu wspólnego dla partnerów z różnych państw przystępujących do projektu. Wsparcie uzyskają jedynie projekty ukierunkowane na wdrożenie. W ramach projektu można zrealizować działanie pilotażowe (w tym inwestycję) testujące skuteczność danej metodologii w praktyce.

Kryteria wyboru projektów:

1.Adekwatność

 • 1.1. Na ile wniosek odpowiada ogólnym celom Programu?
 • 1.2 Czy wniosek przyczynia się do osiągania celów wytyczonych w Lizbonie i/lub Goeteborgu oraz na ile odnosi się on do innych polityk unijnych i krajowych?
 • 1.3 W jakim stopniu wniosek odnosi się do potrzeb oraz ograniczeń regionów docelowych i obszarów interwencji?
 • 1.4 Na ile wyraźnie zdefiniowani są beneficjenci rezultatów projektu?
 • 1.5 Czy wniosek zawiera konkretną wartość dodaną w kategoriach innowacji?

2. Potencjał techniczny i operacyjny konsorcjum partnerskiego

 • 2.1 Czy Partner wiodący ma wystarczające doświadczenie w zarządzaniu projektami?
 • 2.2 Czy konsorcjum partnerskie posiada wystarczającą fachową wiedzę techniczną (szczególnie znajomość kwestii, mających być przedmiotem interwencji).
 • 2.3 Czy proponowane konsorcjum partnerskie jest stosowne i odpowiednie dla kwestii mających być przedmiotem interwencji?

3. Wdrażanie i metodologia

 • 3.1 Czy plan i czasowy podział pracy są realne, spójne i przejrzyste? (w stosownych przypadkach: spójność i wykonalność przygotowania inwestycji wstępnych; spójność i wykonalność przygotowania inwestycji)
 • 3.2 Czy budowa projektu (proponowana metodologia) są odpowiednie?
 • 3.3 Czy struktury zarządzania i koordynacji są efektywne i przejrzyste?

4. Jakość produktów i trwałość oczekiwanych rezultatów

 • 4.1 Czy kluczowe produkty są wyraźnie określone i założenie wykorzystania produktów (grupy docelowe, założenia dotyczące procesów) realne?
 • 4.2 Czy produkty i rezultaty są przenaszalne, możliwe do powielenia oraz użyteczne poza granicami tak konsorcjum partnerskiego, jak i transnarodowymi?
 • 4.3 Czy strategie komunikacyjne i strategie zarządzania wiedzą są jasno zdefiniowane i skuteczne?
 • 4.4 Czy oczekiwane rezultaty proponowanych działań są trwałe na szczeblu instytucjonalnym i finansowym?

5 Budżet i opłacalność

 • 5.1 Czy całkowity budżet charakteryzuje dobre wykorzystanie środków?
 • 5.2 Czy budowa projektu jest odzwierciedlona w budżecie?
 • 5.3 Czy wkład finansowy partnerów jest zrównoważony i czy obrazuje zakres odpowiedzialności partnerów w projekcie?
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Partnerzy pochodzący z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii mogą uzyskać dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu do 85 proc. Z kolei wysokość dofinansowania dla wnioskodawców pochodzących z Austrii, Niemiec, Włoch wynosi 75 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Rekomendowana wielkość projektu od 1 miliona do 2,5 milionów kosztów kwalifikowalnych. Wysokość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zależna jest od składu partnerstwa (patrz powyżej).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Alokacja planowana na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach czwartego naboru to ok. 22,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego. Kwota ta może się zwiększyć dzięki oszczędnościom z finalizowach projektów. 

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  www.central2013.eu
Wzór umowy o dofinansowanie:  

Pobierz plik  (81,2 KB) 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: W ramach programu nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komitetu Monitorującego.
Ważne informacje:   

Polscy Partnerzy wiodący programu mają prawo otrzymania do 15 proc. wydatków planowanych na rok bieżący ze środków budżetu państwa zgodnie z procedurą rezerwy celowej więcej informacji 

Dodatkowo, polskie instytucje publiczne pragnące wystąpić w roli wnioskodawcy wiodącego projektów Programu dla Europy Środkowej mogą ubiegać się o zaliczkę na pokrycie kosztów przygotowawczych projektu w ramach Programu Wspierania Polskich Wnioskodawców Wiodących w Programach Transnarodowych i Międzyregionalnym w 2011 roku więcej informacji 

Linki  

www.central2013.eu

www.europasrodkowa.gov.pl 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska