Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-02-2012

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

W terminie od 16 lutego do 14 czerwca 2012 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów parasolowych (wdrażanych poprzez mikroprojekty)  w ramach Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych, nr referencyjny: PBU3, EuropeAid/132-575/M/ACT/Multi.

 

Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  2007-2013

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
od 16 lutego do 14 czerwca 2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Po akceptacji raportów z oceny projektów przez Wspólny Komitet Monitorujący

Miejsce składania wniosków: 

Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013,
Centrum Projektów Europejskich,
ul. Domaniewska 39a,
02-672 Warszawa

Pytania należy nadsyłać na adres pbu@cpe.gov.pl

Sposób składania wniosków: 

wnioski aplikacyjne należy składać w oryginale oraz w dwóch kopiach w formacie A4, oprawionych/zszytych oddzielnie. Zarówno oryginał jak i kopie muszą obejmować kompletny wniosek aplikacyjny, oraz wszystkie właściwe załączniki/ dokumenty. Wnioski aplikacyjne należy przesyłać w zaklejonej kopercie pocztą poleconą, za pośrednictwem kuriera lub dostarczać osobiście przez wnioskodawców.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty sektora publicznego,
  • władze lokalne,
  • podmioty prawa publicznego,
  • organizacje  międzynarodowe (międzyrządowe) zgodnie z Artykułem 43 Przepisów Wykonawczych do Rozporządzenia Finansowego KE.

Pełne informacje o kwalifikowalności wnioskodawcy oraz partnerów zawarte są w rozdziale 2.1 Wytycznych dla wnioskodawców.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Działania 3.2. wspierany będzie rozwój transgranicznych kontaktów międzyludzkich i inicjatyw społecznych, współpracy naukowej i edukacyjnej, imprez kulturalnych i sportowych. Wspierana będzie współpraca transgraniczna szkół oraz uczelni wyższych, w tym wymiana studentów, uczniów, nauczycieli oraz naukowców, konferencje i seminaria naukowe. Wsparcie otrzymają projekty ukierunkowane na rozwój inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i sportowych. Wsparcie będzie udzielane projektom społeczności lokalnych, w tym ukierunkowanych na promocję i podtrzymywanie wspólnych tradycji obszarów przygranicznych. Tworzone będą warunki na rzecz ułatwienia wzajemnych kontaktów społeczności przygranicznych. Wsparcie uzyskają także działania na rzecz kultywowania różnorodności kulturowej, na rzecz mniejszości narodowych a także szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu.

Kryteria wyboru projektów: opisane są w rozdziale 2.3 Wytycznych dla wnioskodawców
Finanse
Procent dofinansowania projektu: do 90 proc. kwalifikowalnych kosztów projektu parasolowego
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 900 000 euro
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   6 654 291,98 euro
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Strona Programu Współpracy Transgrancznej Polska-Białorus-Ukraina 2007-2013 Strona otwiera się w nowym oknie

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Strona Programu Współpracy Transgrancznej Polska-Białorus-Ukraina 2007-2013 Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W przypadku, gdy wnioskodawcy uważają, że zostali pokrzywdzeni na skutek błędu lub nieprawidłowości w trakcie przeprowadzania oceny, lub w przypadku, gdy wnioskodawcy nie zgadzają się z decyzją ostateczną Wspólnego Komitetu Monitorującego, wówczas uprawnieni są do złożenia odwołania. Odwołanie można złożyć w przypadku takiej decyzji, która: narusza prawa określone w Regulacjach Unii Europejskiej i przepisach PRAG lub stanowi naruszenie zasad ogłoszonego naboru wniosków lub procedur regulujących proces oceny. Odwołanie składane jest do Wspólnej Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST). Proces Odwołania został szczegółowo opisany w pkt. 2.4.1 Wytycznych dla wnioskodawców. informacja o tym jak i gdzie można się odwoływać.

Ważne informacje:

Każdy projekt parasolowy musi obejmować partnerstwo transgraniczne nad granicą UE (partnerstwo pomiędzy organizacjami polskimi i ukraińskimi i/lub białoruskimi) na trzecim poziomie (partnerstwo pomiędzy partnerem wiodącym mikroprojektu i partnerami, którzy w nim uczestniczą) i na co najmniej jednym z pozostałych poziomów: na pierwszym (partner dla partnera wiodącego projektu parasolowego) lub na drugim (partnerstwo pomiędzy partnerem wiodącym projektu parasolowego i partnerem wiodącym mikroprojektu). Ilość mikroprojektów w jednym projekcie parasolowym: minimum 5, maksymalnie 20. Budżet jednego mikroprojektu (całkowity koszt kwalifikowalny): minimum 10 000 euro, maksymalnie 50 000 euro. Planowany czas realizacji każdego z projektów parasolowych nie może przekroczyć 24 miesięcy. Czas trwania każdego z mikroprojektów nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Każdy mikroprojekt musi znacznie przyczyniać się do osiągnięcia ogólnego celu projektu parasolowego.

Linki  

Strona Programu Współpracy Transgrancznej Polska-Białorus-Ukraina 2007-2013 Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska