Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-04-2015

Znamy termin naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów mających na celu wykonanie filmu „South Baltic Programme in moving images” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

20 kwietnia 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów mających na celu wykonanie filmu "South Baltic Programme in moving images" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Nabór potrwa do 1 czerwca 2015 r.

 

Tabela naboru wniosków

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

Działanie 2.4. Inicjatywy społeczności lokalnych

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:
1 czerwca 2015 r., godz. 16.00 GTM+1
Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Lipiec 2015 r. Wyniki ogłoszone będą na stronie Programu
www.southbaltic.eu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  

Miejsce składania wniosków:

E-mail: application@southbaltic.eu do 1 czerwca 2015 r., godz. 16.00 GMT+1

Sposób składania wniosków:

Wersja elektroniczna: application@southbaltic.eu

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Przykładowi potencjalni beneficjenci Programu Południowy Bałtyk to:

  • władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia;
  • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
  • szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą;
  • instytucje kultury;
  • itp.

Więcej informacji w Podręczniku Programu (Programme Manual), rozdział: 4.1 oraz 4.2

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Nabór dotyczy projektów mających na celu wykonanie filmu promującego rezultaty Programu Południowy Bałtyk.

Szczegółowy opis wymagań dla projektu znajduje się w dokumencie Terms of Reference, będącym częścią Pakietu Aplikacyjnego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Kryteria wyboru projektów: Szczegóły dotyczące oceny wniosków określone zostały w dokumencie Terms of Reference, będącym częścią Pakietu Aplikacyjnego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Do 85 proc. dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec i Litwy.

Do 75 proc. dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: Budżet nie powinien przekroczyć 100 000 euro
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 Nie dotyczy

Niezbędne dokumenty

Pakiet aplikacyjny: Dostępny na stronie Programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wymagania szczegółowe dla projektu: Dostępne na stronie Programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Ogłoszenie o naborze (ang.): Dostępne na stronie Programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: W ramach Programu nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komitetu Sterującego Programem
Ważne informacje:

 -

Linki Strona Programu Południowy Bałtyk 2007-2013 Link prowadzi do serwisu zewnętrznego


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska