Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-01-2013

Nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Priorytetu Wsparcie inicjatyw lokalnych, Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka

Przypominamy o trwaniu III naboru wniosków do dofinansowania mikroprojektów w ramach Priorytetu III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty), Programu  Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Zakończenie naboru ciągłego będzie ogłoszone po zatwierdzeniu dostępnych środków Funduszu Mikroprojektów w ramach powyższego priorytetu.

Priorytet III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
w ramach Projektu Parasolowego pt. "Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013"
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

Wnioski złożone do właściwych Euroregionów do 28 lutego 2013 roku do godz. 15.00 będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Program, które obędzie się  w 17-18 kwietnia 2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

II kwartał 2013 r., wyniki publikowane będą na stronach internetowych Euroregionów: Beskidy, Karpacki, Tatry.

Dokładna data publikowana będzie na stronie internetowej programu: www.plsk.eu Strona otwiera się w nowym oknie 

Miejsce składania wniosków: 

Dostarczenie wniosku do biur Partnerów Projektu Parasolowego:

  • Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej, ul. Widok 18/1-3, tel./fax: 33 488 89 24;
  • Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki Polska” w Rzeszowie, Rynek 5, tel./fax: 17 853 68 98;
  • Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2, tel./fax: 18 266 99 81

Sposób składania wniosków: 

Wnioski można składać: osobiście, kurierem (bądź w inny sposób) lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów mogą składać:

  • jednostki samorządowe ich związki oraz stowarzyszenia,
  • jednostki administracyjne utworzone przez państwo lub jednostki (instytucje) utworzone przez samorządy terytorialne w celu świadczenia usług publicznych np.: wyższe uczelnie, szkoły, instytucje oświatowe i badawcze, instytucje kulturalne (biblioteki, muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury), urzędy pracy, służby ratownicze, policja itp.,
  • organizacje pozarządowe o charakterze non-profit (np.: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, organizacje turystyczne),
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację projektów o charakterze transgranicznym odpowiadającym celom: Priorytetowi III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).

Kryteria wyboru projektów:

Określone w Wytycznych dla wnioskodawców mikroprojektów dostępne na stronach internetowych:

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Kwota minimalna: 5 000 euro.
Kwota maksymalna: 50 0000 euro.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie: 

 Na stronach internetowych:

Wzór umowy o dofinansowanie:  

W biurach Partnerów Projektu Parasolowego.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka nie przewiduje procedur odwoławczych ani na etapie oceny formalnej i kwalifikowalności ani też na etapie oceny technicznej mikroprojektów.

Strona programu

www.plsk.eu Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska