Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Komitet Monitorujący 

 

Komitety Monitorujące programy operacyjne są powoływane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Pracom Komitetu Monitorującego przewodniczy przedstawiciel Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Obsługę prac Komitetu Monitorującego zapewnia Sekretariat komitetu monitorującego utworzony przy właściwej instytucji zarządzającej PO bądź instytucji zarządzającej RPO. Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. W skład Komitetu Monitorującego wchodzą:

 • Przewodniczący Komitetu,
 • przedstawiciel Instytucji Zarządzającej,
 • przedstawiciel koordynatora NSRO,
 • przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za zakres działań realizowanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych,
 • przedstawiciel ministra finansów,
 • przedstawiciel instytucji koordynującej proces lizboński w Polsce,
 • przedstawiciel instytucji certyfikującej,
 • przedstawiciele samorządów terytorialnych,
 • przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych,
 • przedstawiciel instytucji ds. koordynacji strategicznej,
 • przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego mogą brać udział w posiedzeniach Komitetów w roli doradców lub obserwatorów.

W posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą brać udział także inne osoby, które są zapraszane przez przewodniczącego. Uczestniczą one w obradach w charakterze obserwatorów.

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące komitetów monitorujących określają procedurę wyboru partnerów społeczno-gospodarczych do składu Komitetu Monitorującego, tak by zapewnić szeroką reprezentację odpowiadającą specyfice programu i poszczególnym sektorom gospodarki.

Komitet Monitorujący może podjąć decyzję o powołaniu podkomitetu monitorującego dla wybranych osi priorytetowych, któremu deleguje część swoich zadań związanych z prowadzeniem monitoringu. Komitet może powoływać stałe grupy robocze w szczególności dla właściwej oceny złożonych wniosków oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji. Szczegółowy skład i tryb pracy oraz zasady działania Komitetu Monitorującego określa Instytucja Zarządzająca.

 

Do zadań Komitetu należy między innymi:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu operacyjnego oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
 • okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
 • analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny realizacji programu,
 • analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania programu,
 • zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
 • przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu operacyjnego ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
 • analizowanie i zatwierdzanie wszelkich propozycji zmian treści decyzji Komisji w sprawie wkładu funduszy.
strona:12345...6idź do:  
15-12-2015

Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

9 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W związku ze zbliżającym się zakończeniem Programu głównymi tematami posiedzenia było podsumowanie wdrażania Programu, harmonogram jego zamykania, a także wyniki niedawno przeprowadzonej ewaluacji działań informacyjno-promocyjnych.

więcej
30-01-2015

VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

28 stycznia 2015 r. w Słubicach odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. W trakcie spotkania Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) przedstawiła informacje dotyczące aktualnego stanu wdrażania Programu, m.in. liczby podpisanych umów o dofinansowanie, wysokości zakontraktowanych środków, poziomie certyfikacji oraz oszczędności w poszczególnych priorytetach tematycznych.

więcej
27-10-2014

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program INTERREG IV A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska

21 października 2014 r. w Szczecinie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program INTERREG IV A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska 2007-2013 oraz Grupa Robocza ds. przygotowania Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020.

więcej
13-10-2014

Komitet Monitorujący Programu INTERREG IVA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska 2007-2013 oraz Grupa Robocza ds. przygotowania Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

21 października 2014 r. w Szczecinie odbędzie się posiedzenie  Komitetu Monitorującego Programu INTERREG IVA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska 2007-2013, natomiast 22-23 października br. - spotkanie Grupy Roboczej ds. przygotowania Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020. 

więcej
19-05-2014
logo Programu Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Członkowie polsko-niemieckiego Komitetu Monitorującego zdecydowali w trakcie posiedzenia 15 maja 2014 r. we Frankfurcie nad Odrą o podziale oszczędności alokacji Programu na przedsięwzięcia złożone w ramach naboru na listę rezerwową oraz na zwiększenia kwot dofinansowania projektów obecnie realizowanych.

więcej
21-03-2014
logo Programu Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Polsko-niemiecki Komitet Monitorujący podczas posiedzenia w Słubicach zatwierdził 19 marca 2014 r. jeden projekt o wartości ok. 580 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

więcej
13-03-2014
Logo Programu Polska - Brandenburgia 2007-2013

XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia odbędzie się 19 marca 2014 r. w Słubicach.

Słubice, Urząd Miejski, ul. Akademicka 1, 19 marca 2014 r., godz. 10.00

więcej
21-11-2013
Logo Programu Litwa-Polska-Rosja

Komitet Monitorujący Program Litwa-Polska-Rosja

Aktualny stan wdrażania Programu Litwa-Polska-Rosja oraz kwestie związane z jego kontynuacją w nowej perspektywie to główne tematy o których dyskutowali uczestnicy Komitetu Monitorującego. – Zakontraktowano prawie całą pulę środków programu, dostępną w latach 2007-2013 – poinformował wiceminister Marcin Kubiak inaugurując odbywające się 21-22 listopada wydarzenie.

więcej
06-11-2013
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

5 listopada 2013 r. w Rychnowie nad Knieżną odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.  Członkowie Komitetu zadecydowali o zatwierdzeniu do dofinansowania kolejnych projektów.

więcej
21-10-2013
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

Polsko-niemiecki Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 podczas posiedzenia w Görlitz 16 października 2013 r. zatwierdził 7 projektów o łącznej wartości ok. 2,9 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej
11-06-2013
Wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska-Czechy

Wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło przewodniczył obradom 11 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Odbyło się ono 11 czerwca 2013 r. w Raciborzu.

więcej
12-04-2013

3,2 mln euro dla mikroprojektów z Polski, Białorusi i Ukrainy

Wspólny Komitet Monitorujący Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 8 projektów z trzeciego naboru wniosków na łączną kwotę ponad 3,2 mln euro. Posiedzenie Komitetu odbyło się 10 kwietnia 2013 r. w Brześciu na Białorusi.

więcej
06-03-2013
XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

Polsko-niemiecki Komitet Monitorujący podczas posiedzenia w Guben zatwierdził 5 marca 2013 r. jeden projekt o wartości ok. 450 tys. euro EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

więcej
28-02-2013
Program Polska-Saksonia: zatwierdzono 6 projektów do dofinansowania

Program Polska-Saksonia: zatwierdzono 6 projektów do dofinansowania

Polsko-niemiecki Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 podczas posiedzenia w Bolesławcu 26 lutego 2013 r. zatwierdził 6 projektów o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 2,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej
14-11-2012
40 mln euro na poprawę konkurencyjności obszarów przygranicznych

40 mln euro na poprawę konkurencyjności obszarów przygranicznych

Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 26 projektów z drugiego naboru wniosków na łączną kwotę ponad 40 mln euro. VII posiedzenie WKM odbyło się w dniach 13-14 listopada 2012 r. w Kazimierzu Dolnym. Obradom przewodniczył wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz centralnych i regionalnych Polski, Białorusi i Ukrainy.

więcej
strona:12345...6idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska