Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Organizacja Funduszy Europejskich / Kompetencje instytucji 

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca 


Ministerstwo Rozwoju pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla programów:

 1. Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2017:
  • Polska–Słowacja
  • Polska–Brandenburgia
  • Południowy Bałtyk

 2. Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013:
  •  Polska–Białoruś–Ukraina
  • Polska–Litwa –Rosja

Instytucja Zarządzająca Programami Współpracy Terytorialnej ponosi odpowiedzialność za zarządzanie, skuteczne i efektywne wdrażanie Programów oraz za przestrzeganie i stosowanie odpowiednich regulacji i zasad dotyczących implementacji programu. 

Funkcje IZ zostały określone w:

 1. Rozporządzeniu nr 1083/2006, w szczególności: art. 47,57, 60, 63, 66, 67, 69, 90;
 2. Rozporządzeniu nr 1080/2006, w szczególności: art. 14;
 3. Rozporządzeniu nr 1828/2006, w szczególności: art. 2-7, 9-10,13,14,19;
 4. Programach Operacyjnych.

Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia nr 1083/2006 IZ jest odpowiedzialna w szczególności za:

 • Zapewnienie, że projekty są wybierane do dofinansowania zgodne z kryteriami mającymi zastosowanie do ww. programu oraz że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji;
 • Zagwarantowanie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego projektu w ramach programu oraz zapewnienie właściwego gromadzenia danych, niezbędnych dla celów zarządzania finansowego, dotyczących realizacji, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny;
 • Zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne jednostki zaangażowane w realizację projektów odrębnego systemu księgowego lub stosowania odpowiedniego kodu księgowego dla wszelkich transakcji związanych z projektem przy jednoczesnym pełnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów krajowych w zakresie rachunkowości;
 • Ewaluację programu zgodnie z art. 47 Rozporządzenia nr 1083/2006;
 •  Ustanowienie procedur do zapewnienia, że wszelkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów wymagane dla zapewnienia odpowiedniej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z wymaganiami art. 90 Rozporządzenia nr 1083/2006;
 •  Zapewnienie, że IC otrzymuje wszelkie niezbędne informacje o procedurach oraz weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na potrzeby poświadczania;
 • Przekazywanie KM dokumentacji wymaganej w celu umożliwienia monitorowania jakościowego realizacji programu w świetle jego szczegółowych celów;
 •  Przedkładanie KE rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Programu;
 • Zagwarantowanie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 69 Rozporządzenia nr 1083/2006 oraz uszczegółowionych w art. 2 – 7, 9-10 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej Rozporządzeniem nr 1828/2006);

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska