Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-12-2015

Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

9 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W związku ze zbliżającym się zakończeniem Programu głównymi tematami posiedzenia było podsumowanie wdrażania Programu, harmonogram jego zamykania, a także wyniki niedawno przeprowadzonej ewaluacji działań informacyjno-promocyjnych.

Program dofinansował 112 polsko-słowackich projektów standardowych w ramach dwóch następujących osi priorytetowych: oś I - rozwój infrastruktury transgranicznej, w tym: komunikacyjnej i ochrony środowiska oraz oś II - rozwój społeczno-gospodarczy, w tym: turystyka, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz współpraca transgraniczna. Łączna kwota dofinansowania projektów standardowych to 122 milionów euro. Najczęstszym beneficjentem tych projektów były jednostki samorządu terytorialnego. W ramach III osi priorytetowej realizowany był projekt parasolowy, którego celem było wspieranie inicjatyw lokalnych poprzez dofinansowywanie mikroprojektów. Dofinansowanie w łącznej wysokości 22 milionów euro zostało przyznane 729 mikroprojektom. Zdecydowaną większość stanowiły projekty o tematyce kulturalnej (278 mikroprojektów) oraz turystycznej (206 mikroprojektów). Dominującym beneficjentem były jednostki samorządu terytorialnego.

Badanie skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzone zostało przez podmiot niezależny. Blisko 80 proc. beneficjentów pozytywnie oceniło działania informacyjne, a blisko połowa respondentów z obszarów objętych programem wykazała się znajomością projektów transgranicznej współpracy między Polską a Słowacją. Wnioski z badania ewaluacyjnego zostaną wykorzystane w procesie wdrażania Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.

Po zakończeniu posiedzenia Komitetu jego uczestnicy mieli okazję odwiedzić odnowioną Galerię pod Ratuszem w Strumieniu, tj. siedzibie jednego z beneficjentów projektu „Budatin - Strumień: rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego”. W projekcie połączone zostały działania mające na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Przy zabytkowym zamku w dzielnicy Budatin w Żylinie zrewitalizowany został tamtejszy park. Po polskiej stronie granicy, w Strumieniu, gruntownej modernizacji poddano podziemia zabytkowego barokowego ratusza. Podziemia zostały odnowione, zamontowano w nich gabloty, postumenty i profesjonalne oświetlenie. Powstała „Galeria pod Ratuszem”, w której inauguracyjną wystawą była wystawa rękodzieł słowackiego druciarstwa. Kontakty polsko-słowackie trwają pomimo zakończenia finansowania ze środków unijnych, a jednym z miejsc spotkań jest odrestaurowana galeria.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska