Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-12-2014

Informacja dla beneficjentów Programu Czechy-Polska: możliwość wykorzystania oszczędności na rozszerzenie działań lub nowe działania projektowe

Beneficjenci projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, których realizacja ma zostać zakończona w okresie 1 stycznia – 30 września 2015 r., będą mieli możliwość wykorzystania ewentualnych własnych oszczędności w celu podniesienia jakości realizowanych projektów, zwiększenia efektu transgranicznego lub wzmocnienia współpracy transgranicznej.

Z uwagi na to, że okres programowania 2007-2013 dobiega końca oraz że w ramach obecnego Programu nie zostanie już ogłoszony kolejny nabór wniosków, Instytucja Zarządzająca (IZ), Koordynator Krajowy (KK) oraz przedstawiciele regionów  uzgodnili, że zostaną stworzone możliwości wykorzystania oszczędności generowanych w realizowanych projektach.

Warunkiem wyrażenia zgody na ewentualne wykorzystanie oszczędności na rozszerzenie działań poszczególnych projektów jest:

 • zgodność nowych działań z celami osi priorytetowej, w ramach której projekt jest realizowany, 
 • zgodność z celem szczegółowym dziedziny wsparcia, w ramach której projekt jest realizowany,
 • wszystkie działania nadal muszą spełniać zasady gospodarności, celowości i efektywności,
 • wszystkie działania projektu muszą zakończyć się do 30 września 2015 r.,
 • podniesienie jakości celu / celów projektu w wyniku realizacji nowych działań, zwiększenie efektu transgranicznego lub wzmocnienie współpracy transgranicznej,
 • nie może dochodzić do wstrzymania realizacji trwających działań i do opóźnienia terminu wnioskowania o refundację środków w zaplanowanej wysokości.

Poprzez rozszerzenie działań projektu nie można:

 • zabezpieczać jego trwałości bez jednoczesnej poprawy jakości projektu,
 • finansować opracowania analiz i studiów, które powstaną w ramach projektów, a nie zostaną wykorzystane w praktyce,
 • finansować zakupów wyposażenia, które nie są powiązane z celami i działaniami projektu.

Ewentualne oszczędności można wykorzystać przede wszystkim na:

 • zwiększenie wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników programowych,
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego realizowanego projektu na obszar programowy wykraczający poza wskazany w oryginalnym wniosku o dofinansowanie,
 • zwiększenie trwałości projektu (w połączeniu z podniesieniem jakości projektu),
 • zwiększenie zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów,
 • rozpowszechnienie rezultatów projektu.

UWAGA: Powyższa zasada dotyczy jedynie oszczędności powstałych podczas realizacji projektu, całkowity budżet projektu musi pozostać niezmieniony.

Wnioski o zmianę obejmujące rozszerzenia działań projektów muszą wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby cały proces administracji zmiany został przeprowadzony przed datą zakończenia projektu. Do dnia 30 stycznia 2015 r. należy do WST składać pisma informujące o przygotowywanych wnioskach o zmianę.

Wnioski o zmianę muszą być składane zgodnie z obowiązującą, standardową procedurą opisaną w „Podręczniku beneficjenta dofinansowania“ (patrz: przede wszystkim rozdz. 4.1 Zmiana projektu). 

Każda zmiana będzie poddawana indywidualnej ocenie Wspólnego Sekretariatu Technicznego, IZ oraz KK ze szczególnym uwzględnieniem wyżej wymienionych aspektów. 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska