Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Kontakt

Dane teleadresowe instytucji odpowiedzialnych za realizację programu Zobacz więcej

Zobacz również: 
Materiały z konferencji


Program dla Europy Środkowej

Zapraszamy na polską stronę internetową programu Strona otwiera się w nowym oknie 

 Ważne dokumenty 

Program Operacyjny 

pobierz plik  

aneks  

Podręcznik wnioskodawcy (aktualny na 4. nabór)

pobierz plik

 

 

Podręcznik wdrażania ze zmianami

(aktualny na 5 sierpnia 2011 r.)

pobierz plik  

 
Podręcznik wdrażania w języku angielskim z omówieniem wprowadzonych zmian przeglądaj Odsyłacz

Informator programu

pobierz plik 

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia. Wytyczne dla beneficjentów – obowiązują od 1 kwietnia 2014 r.

 

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (polskie tłumaczenie)

pobierz plik 

Wzór Umowy partnerskiej (polskie tłumaczenie)

pobierz plik 

Polscy Partnerzy w projektach zatwierdzonych w trzech naborach

pobierz plik
Informacje o zatwierdzonych projektach

 

baza danych

 

 

Głównym celem programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.

Spójność terytorialna obejmuje odpowiedni dostęp dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych do podstawowych usług, bez względu na terytorium, do którego przynależą.

Integracja implikuje usunięcie barier ograniczających swobody ruch w rozumieniu fizycznym, prawnym, społecznym, gospodarczym, a także informacyjnym.

Konkurencyjność w tym programie obejmuje czynniki „miękkie”, pozytywnie wpływające na działalność gospodarczą (jakość życia, zrównoważony rozwój, równouprawnienie płci itd.), a także na osiągnięcie dobrobytu gospodarczego oraz wysokiej jakości życia.

Cele cząstkowe przyczyniające się do realizacji celu głównego to:

 1. Podnoszenie konkurencyjności obszaru Europy Środkowej poprzez wzmacnianie struktur innowacyjności i dostępności.
 2. Poprawa równomiernego i zrównoważonego terytorialnego rozwoju poprzez  podniesienie jakości środowiska oraz rozwój atrakcyjnych miast i regionów w obszarze Europy Środkowej.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

Obszar współpracy obejmuje terytorium, bądź części terytorium ośmiu państw członkowskich UE oraz przygraniczny obszar zachodniej Ukrainy, w szczególności:

 • Austrię,
 • Czechy,
 • Niemcy, w tym: Badenię-Wirtembergię, Bawarię, Berlin, Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie, Saksonię, Saksonię-Anhalt, Turyngię,
 • Węgry,
 • Włochy, w tym: Piemont, Valle d'Aosta, Ligurię, Lombardię, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romagna,
 • Polskę,
 • Słowację,
 • Słowenię,
 • Ukrainę w tym: Wołyń, Lwów, Iwano-Frankowsk, obwód Zakarpacki i  Czerniowiecki.

PRIORYTETY I OBSZARY INTERWENCJI
Priorytet 1 – Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej
Służy poprawie ramowych warunków dla innowacji oraz tworzy możliwości transferu innowacji i jej zastosowania, co w  konsekwencji przyczyni się do rozwoju wiedzy.

Obszary Interwencji priorytetu:
P1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji,
P1.2 Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji,
P1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy.

Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni oraz lokalni decydenci oraz instytucje działające w dziedzinach: edukacji, badań, transferu wiedzy, technologii, rynku pracy, rozwoju regionalnego, takie jak: uniwersytety, lokalne i regionalne organy władzy, agencje rozwoju regionalnego, izby handlowe, uniwersytety, instytucje szkolnictwa wyższego, instytuty i inne placówki badawcze, stowarzyszenia, instytucje zajmujące się transferem technologii, ośrodki B+RT, regionalne  międzynarodowe centra doskonałości B+RT, inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki edukacyjno-szkoleniowe, usługi w zakresie rynku pracy, partnerzy społeczni, stowarzyszenia pracodawców, związki zawodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wszelkie grupy społeczne i ich przedstawiciele działający w danym Obszarze Interwencji.

Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej
Służy ulepszeniu współdziałania systemów transportu w obszarze współpracy. Będzie wspierać współpracę w ramach kompleksowej logistyki we wszystkich stosownych obszarach.

Obszary Interwencji priorytetu:

P2.1 Poprawa wewnętrznych połączeń w obszarze Europy Środkowej,
P2.2 Rozwój współpracy w dziedzinie multimodalnej logistyki,
P2.3 Promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,
P2.4 Technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne dla zwiększenia dostępu.

Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni i lokalni decydenci oraz instytucje działające  w dziedzinach transportu, logistyki, bezpieczeństwa w transporcie, ICT, takie jak władze krajowe, regionalne i lokalne, stowarzyszenia transportu publicznego, firmy transportowe, dostawcy infrastruktury, centra logistyczne, platformy logistyczne, instytuty badań stosowanych z zakresu transportu i mobilności, stowarzyszenia regionalne, związki transportowe, grupy interesu oraz wszelkie inne grupy obywateli i ich przedstawiciele.

Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
Kształtuje wysoką jakość środowiska poprzez zarządzanie naturalnymi zasobami oraz dziedzictwem, poprzez redukcję zagrożeń oraz negatywnych, potencjalnych skutków żywiołów, bądź działalności człowieka. Priorytet ten wspierać będzie wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz wzrost efektywności energetycznej na przestrzeni obszaru współpracy.

Obszary Interwencji priorytetu:
P3.1 Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i dziedzictwem oraz ich ochroną.
P3.2 Redukcja ryzyka oraz skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka
P3.3 Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej.
P3.4 Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań.

Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni, lokalni decydenci oraz instytucje działające w obszarze środowiska, zarządzania zasobami naturalnymi, gospodarki wodnej, zarządzania zagrożeniami środowiskowymi, efektywności energetycznej takie jak: władze lokalne i regionalne, środowiskowe grupy interesu, stowarzyszenia środowiskowe, instytuty stosowanych badań środowiskowych, stowarzyszenia, dostawcy energii, jak i wszystkie grupy obywateli i ich przedstawiciele działający w danym Obszarze Interwencji.

Priorytet 4 – Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów
Promuje policentryczne struktury zaludnienia oraz koncentruje się na skutkach zmian demograficznych i społecznych w rozwoju miejskim i regionalnym. Wykorzystanie zasobów kultury przyczyni się do uatrakcyjnienia miast i regionów.

Obszary Interwencji priorytetu:
P4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej,
P4.2 Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w rozwoju miast i regionów,
P4.3 Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów.

Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni lokalni decydenci oraz instytucje działające w dziedzinach rozwoju miejskiego i regionalnego, transportu, mieszkalnictwa, kultury, turystyki, jak: władze lokalne i regionalne, instytucje planistyczne i badań stosowanych, agencje rozwoju, regionalne agencje innowacyjności, grupy interesu, operatorzy transportu publicznego, spółdzielnie mieszkaniowe i korporacje mieszkaniowe, grupy inicjatyw kulturalnych, instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia, organizacje ponadnarodowe działające w obszarze kultury, jak i wszystkie grupy obywateli, których dotyczą  Obszary Interwencji tego priorytetu.

Budżet programu
Udział EFRR w Programie wynosi 246 011 074 euro. Całkowity budżet Programu wynosi 298 295 837 euro.

Wysokość dofinansowania
Partnerzy pochodzący z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii mogą uzyskać dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu do 85 proc. Z kolei wysokość dofinansowania dla wnioskodawców pochodzących z Austrii, Niemiec, Włoch wynosi 75 proc.

W perspektywie 2007-2013 nie będzie kolejnych naborów wniosków. Dostępne środki zaangażowano w realizację projektów wybranych w zakończonych naborach. 

Nowa edycja programu na lata 2014-2020

Program EUROPA ŚRODKOWA 2020 został przygotowany z uwzględnieniem konsultacji społecznych i został przekazany do zatwierdzenia Komisji Europejskiej. W latach 2014-2020 program będzie wspierał współpracę transnarodową Austrii, Chorwacji, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz wybranych regionów Niemiec i Włoch.

Podsumowanie konsultacji prowadzonych w języku polskim Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (114 KB)

Zestawienie uwag dotyczących projektu programu Europa Środkowa Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (434 KB)

Ogólnym celem programu EUROPA ŚRODKOWA jest: „współpraca ponad granicami w celu uczynienia miast i regionów Europy Środkowej lepszym miejscem do życia i pracy". Program będzie wspierał współpracę transnarodową w obszarach takich jak:

 • innowacje,
 • niska emisja,
 • zasoby naturalne i kulturowe,
 • transport i mobilność.

Informacje na temat nowej edycji programu, w tym projekt programu przesłany do Komisji Europejskiej, można znaleźć na stronie w języku angielskim http://www.central2020.eu/ Strona otwiera się w nowym oknieTłumaczenie robocze dokumentu na język polski można pobrać tutaj:

Program współpracy Europa Środkowa 2020 przesłany Komisji Europejskiej (tłumaczenie robocze na język polski) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2 679KB)

Informacje o planowanych spotkaniach informacyjnych znajdują się na polskiej stronie programu: http://europasrodkowa.gov.pl/ Strona otwiera się w nowym oknie 

Program udostępnił bezpłatne narzędzie do poszukiwania partnerów. Krótka instrukcję ilustrowaną zrzutami z ekranu mozna znaleźć tutaj Strona otwiera się w nowym oknie.

Krótką informację na temat nowej edycji programu można pobrać tutaj: PROGRAM EUROPA ŚRODKOWA 2020 w pigułce Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (103 KB)

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska