Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Kontakt

Dane teleadresowe instytucji odpowiedzialnych za realizację programu Zobacz więcej


03-02-2009

INTERACT II

 

   Ważne dokumenty

INTERACT 2007-2013 - projekt programu wysłany do Komisji Europejskiej

 

 pobierz plik (wersja angielska) 

Tabela finansowa programu

 

 pobierz plik 

INTERACT 2007-2013-Ocena Oddziaływania na Środowisko

 

 pobierz plik 

INTERACT 2007-2013 - Ocena ex-ante programu

 

 pobierz plik 

INTERACT II jest programem wsparcia technicznego, który ma na celu ulepszenie zarządzania i wdrażania programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Budżet tego programu na lata 2007-2013 wynosi 34 033 512 euro, w tym wkład Polski - 449 376 euro.

Misją INTERACT II jest wspieranie Europejskiej Współpracy Terytorialnej, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007 – 2013 w zapewnianiu usług dla grup docelowych.

Usługi te mają na celu:

zabezpieczanie i zwiększanie wydajności i efektywności programów i projektów Współpracy Terytorialnej, odnoszących się do konkretnych obszarów geograficznych lub dziedzin tematycznych;
dążenie do poprawy jakości i know-how w wymianie transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Państwach Członkowskich UE i krajach stowarzyszonych Norwegii i Szwajcarii.
W programie uczestniczą wszystkie państwa Wspólnoty zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w tym nowe kraje członkowskie: Rumunia i Bułgaria oraz państwa sąsiadujące z UE, w tym Norwegia i Szwajcaria.

W nowej perspektywie finansowej 2007-2013 wyzwania związane z wymianą doświadczeń, dobrych praktyk służących ulepszeniu zarządzaniem i wdrażaniem programów w ramach EWT zostały potraktowane bardziej kompleksowo, w związku z czym nie będzie naboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów i kategorii działań programu INTERACT 2007-2013.

Grupami docelowymi są wszystkie te instytucje i/lub organy, które odpowiedzialne są za zarządzanie i wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013:

 • Instytucje Zarządzające,
 • Wspólne Sekretariaty Techniczne,
 • Komitety Monitorujące,
 • Krajowe Osoby Kontaktowe,
 • Instytucje Certyfikujące,
 • Instytucje Audytowe.

Program INTERACT II składa się z dwóch  priorytetów:

Priorytet 1: Rozwój i dostarczanie usług
Priorytet ten dotyczy generowania treści, dostarczania i rozpowszechniania usług i produktów w oparciu o najlepsze praktyki i zwiększoną wiedzę oraz w oparciu o doświadczenia podmiotów, uczestniczących we współpracy terytorialnej.

W ramach tego priorytetu realizowane będą działania skoncentrowane w następujących kategoriach interwencji:

 • zasoby informacji, które koncentrować się będą na dwóch celach operacyjnych:
  • baza wiedzy, czyli utworzenie i prowadzenie należytej, wszechstronnej i powszechnie dostępnej bazy wiedzy dla współpracy terytorialnej i powiązanych z nią spraw;
  • narzędzia, czyli zapewnienie przyjaznych dla użytkownika poradników i zestawów materiałów, jak również przykładów skutecznych procedur dla realizowania współpracy terytorialnej;

 • współpraca, która zawiera następujące cele operacyjne:
  • koordynacja sieci, czyli utworzenie, zarządzanie i animowanie siecią grup docelowych/podmiotów wnoszących wkład w Program INTERACT oraz intensyfikowanie powiązań sieciowych z zewnętrznymi partnerami i instytucjami zaangażowanymi lub zainteresowanymi Europejską Współpracą Terytorialną;
  • wymiana i transfer, czyli  zwiększenie fizycznej wymiany, wzajemnej edukacji i transferu know-how pomiędzy instytucjami, organami i osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizowanie programów i projektów współpracy terytorialnej w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna i Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej;

 • rozpowszechnianie i promocja, czyli zapewnienie szerokiego rozpowszechniania produktów i usług INTERACT pomiędzy grupami docelowymi oraz rozpowszechnianie osiągnięć programu wśród wszystkich zainteresowanych podmiotów;

 • zarządzanie jakością, czyli utworzenie i egzekwowanie rygorystycznego zarządzania jakością, zapewniającego spójność, przydatność i wykonalność wszelkiego rodzaju produktów i usług zapewnianych w ramach INTERACT II, jak również przepływów komunikacji, węzłów kompetencji i umożliwianie procesów.


Priorytet 2: Pomoc Techniczna
Zgodnie z artykułem 46 rozporządzenia WE 1083/06 pomoc techniczna powinna dotyczyć działań z zakresu: przygotowania, zarządzania, oceny, informacji i kontroli działalności programów operacyjnych oraz zawierać działania, które mają na celu zwiększenie zdolności administracyjnych do wdrażania funduszy. Dostępny budżet jest ograniczony do 6 proc. całkowitej kwoty alokowanej w ramach EFRR.

W ramach tego priorytetu realizowane będą następujące kategorie działań:

 • działania zarządzające,
 • działania monitorujące i oceniające,
 • działania informacyjne,
 • audyt.
   

***


INTERACT II 2007-2013

The nature of INTERACT is that of a technical support programme supposed to enhance the implementation and delivery of the European Territorial Cooperation Objective Programmes.

The core mission of INTERACT is to identify, to describe  and to spread good governance approaches and practices of cross-border, transnational and interregional cooperation across the EU, especially during the:

 • securing and increasing the efficiency and effectiveness of Territorial Cooperation programmes and projects relating to specific geographic spaces or thematic fields,
 • contributing to the quality of know-how in cross-border, trans-national and interregional cooperation in the EU 27 and the associated countries Norway and Switzerland.

INTERACT promotes the exchange of experience, makes best practise accessible to interested stakeholders in the European Union through an active programme of dissemination. This programme provides support to upgrade all aspects of European Territorial Cooperation objective programme management, tools and know-how for managing institutional change and readjusting to new quality-control standards. INTERACT II reserves networking space for integrating actors and stakeholders involved in neighbourhood policies at the external borders (ENPI). Total budget of Programme for the programming period 2007-2013 is a 34 033 512 Euro, in them polish allocation - 449 376 Euro.

The target groups of INTERACT II are those institutions and bodies set up around Europe to manage European Territorial Cooperation Programmes. The target groups of this Programme are:

 • Managing Authorities,
 • Joint Technical Secretariats,
 • Monitoring Committees,
 • National Contact Persons,
 • Certifying Authorities,
 • Audit Authorities of cross-border, trans-national, interregional and network programmes operating under the European Territorial objective 2007-2013.


INTERACT is structured along two priorities: Priority 1 Service development and delivery, Priority 2 Technical Assistance offering a set of concrete interventions including provisions for information resources support in cooperation, dissemination and publicity as well as quality management.

The main groups of interventions are:

 • resources are intended to be access to information and knowledge, as well as added value tools and reference materials which will be made available to the target groups. Activities in this group are related to the following operational objectives:
  • knowledge base, 
  • tools;

 • cooperation - this group of interventions referes to organized activities involving interactions between target groups and between target groups and other stakeholders in Territorial Cooperation. Concrete activities in this group are related to the following operational objectives:
  • network coordination,
  • exchange and transfer;

 • dissemination and publicity - this group of interventions encompasses activities to promote and to communicate about INTERACT and its services. The outputs of these interventions are among others the website, disseminating documents generated as added-value tools and reference materials and promotional activities such as press conferences, exhibitions etc.

 • quality management - ensures the coherence, usefulness and viability of all kind of services provided under INTERACT II as well as of communication flows, the structural arrangements and the enabling processes.

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska