Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Kontakt

Dane teleadresowe instytucji odpowiedzialnych za realizację programu Zobacz więcej


18-03-2011

Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Zachodniopomorskie) - Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

 

Serwis programu Interreg IV A

Sprawdź: oficjalna strona Programu  


Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Głównym celem Programu jest przyczynianie się do równomiernego i zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia i transgranicznego zbliżenia mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji.

 Ważne dokumenty

Program Operacyjny wersja polska wersja niemiecka
Formularz wniosku wersja polska  wersja niemiecka 
Wskaźniki produktu i rezultatu

wersja polska i niemiecka

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

wersja polska

Wytyczne Koordynatora Krajowego dla polskich wnioskodawców wersja polska  
Załączniki i oświadczenia do instrukcji do załączników we wniosku projektowym wersja polska  

Wzory dokumentów do rozliczenia projektu:


Raport partnera

Załącznik 1. do Raportu partnera

Załącznik 2. Zestawienie wydatków

Instrukcja do Raportu partnera

Raport zbiorczy

Zestawienie wydatków poniesionych w czasie realizacji projektu dla całego projektu

Załącznik 1. do Raportu zbiorczego

 

wersja polska 

wersja polska
wersja polska 
wersja polska
wersja polska 
wersja polska 

wersja polska 

Wniosek o płatność wersja polska 


ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

Obszar wsparcia obejmuje następujące jednostki administracyjne (na poziomie NUTS III):

Po stronie polskiej:
podregion szczeciński
powiaty: policki, gryfiński, kamieński, gryficki, goleniowski, stargardzki, pyrzycki, myśliborski, choszczeński, łobeski, powiaty grodzkie Szczecin i Świnoujście,
podregion koszaliński
powiaty: drawski, białogardzki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki i powiat grodzki Koszalin.

Po stronie niemieckiej:
powiat Rügen (Rugia)
powiat Nordvorpommern (Północne Pomorze Przednie)
powiat Ostvorpommern (Wschodnie Pomorze Przednie)
powiat Uecker-Randow
powiat Uckermark
powiat Barnim
powiat grodzki Stralsund
powiat grodzki Greifswald

oraz zgodnie z art. 21 rozporządzenia EFRR („zasada 20%”)

powiat Demmin
powiat / Meklemburgia - Strelitz
powiat grodzki Neubrandenburg

Mapa, na której pokazany jest zasięg programu: w Polsce - woj. zachodniopomorskie; w Niemczech - Meklemburgia, Pomorze Przednie


PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska w obszarze wsparcia

Działanie 1.1. Poprawa transgranicznych połączeń komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe, tory wodne, ścieżki rowerowe).
Działanie 1.2. Wsparcie transgranicznej struktury gospodarczej.
Działanie 1.3. Działania na rzecz poprawy jakości wody, ochrony środowiska, zachowania krajobrazu, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz ryzyka związanego ze środowiskiem naturalnym.

Priorytet 2. Wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i wspieranie współpracy gospodarczo - naukowej 

Działanie 2.1. Wspieranie polsko - niemieckich kontaktów gospodarczych i sieci współpracy gospodarczej.
Działanie 2.2. Działania na rzecz transgranicznego marketingu turystycznego.
Działanie 2.3. Wspieranie transgranicznej współpracy i sieci ośrodków naukowych, badawczych i technologicznych celem ułatwienia dostępu do wiedzy i transferu technologicznego.

Priorytet 3. Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury i edukacji i ochrony zdrowia

Działanie 3.1. Wspólne projekty w zakresie kwalifikacji zawodowych, edukacji ekologicznej, wspieranie wydawania wspólnych świadectw i uprawnień zawodowych.
Działanie 3.2. Wspieranie współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych i niepublicznych ośrodków kulturalnych, stowarzyszeń i innych instytucji działających na rzecz rozwijania kontaktów transgranicznych i integracji społecznej.
Działanie 3.3. Fundusz Małych Projektów (FMP).

Priorytet 4. Pomoc techniczna

Działanie 4.1. Przygotowanie, realizacja, monitoring i kontrola oraz ewaluacja i analizy; działania informacyjne i promocyjne.

BUDŻET PROGRAMU

Całkowity budżet Programu to 156 250 208 euro, w tym wysokość środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 132 812 670 euro.

Wysokość dofinansowania projektów
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Środki EFRR są przekazywane w postaci refundacji.

Beneficjentami Programu mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 • organy administracji rządowej
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • podmioty prawa publicznego 
 • osoby prawne pożytku publicznego (stowarzyszenia, związki, fundacje)
 • zakłady budżetowe jednostek samorządowych nie prowadzące działalności komercyjnej, komunalne związki celowe
 • towarzystwa i organizacje wspierania gospodarki, centra technologiczne, placówki badawczo-rozwojowe
 • szkoły wyższe, placówki naukowo-dydaktyczne
 • placówki kultury i sportu, placówki służby zdrowia i pomocy społecznej
 • pozostałe organizacje pozarządowe (NGO)
 • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
 • organizacje samorządów gospodarczych, zawodowych i rolniczych
 • Lasy Państwowe (w Polsce

DAS GRENZÜBERGREIFENDE OPERATIONELLE PROGRAMM DES EFRE-ZIELS „EUROPÄISCHE TERRITORIALE ZUSAMMENARBEIT DER LÄNDER MECKLENBURG-VORPOMMERN/BRANDENBURG UND DER REPUBLIK POLEN (WOJEWODSCHAFT ZACHODNIOPOMORSKIE)

Oberziel des Programms lautet: “Beitrag zur gleichmäßigen und ausgewogenen Entwicklung des Fördergebiets und grenzübergreifende Annäherung der Bewohner, Unternehmen und Institutionen“.

PROGRAMMGEBIET

Das Programmgebiet besteht aus:

Auf polnischer Grenzseite:
Szczeciński
mit den Landkreisen (powiaty) Police, Gryfino,
Kamień Pomorski, Gryfice, Goleniów, Stargard
Szczeciński, Pyrzyce, Myślibórz, Choszczno,
Łobez, Szczecin (Stadt) und Świnoujście (Stadt)
Koszaliński
mit den Landkreisen (powiaty) Drawsko, Białogard, Kołobrzeg,
Koszalin (Kreis), Sławno, Szczecinek, Świdwin, Wałcz und Koszalin
(Stadt)

Auf deutscher Grenzseite:
Landkreis Rügen
Landkreis Nordvorpommern
Landkreis Ostvorpommern
Landkreis Uecker-Randow
Landkreis Uckermark
Landkreis Barnim
Stralsund, Kreisfreie Stadt
Greifswald, Kreisfreie Stadt

sowie entsprechend Artikel 21 (.20%-Klausel.) der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 vom
05.07.2006 aus
Landkreis Demmin
Landkreis Mecklenburg-Strelitz
Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt

PRIORITÄTEN

Priorität  1. Förderung der Infrastruktur für grenzübergreifende Kooperation und der Umweltsituation im Grenzraum

Aktivität 1.1. Förderung der grenzübergreifenden Verkehrsverbindungen (Straße, Schiene, Wasserwege, Radwege).
Aktivität 1.2. Förderung der grenzübergreifenden Wirtschaftstruktur.
Aktivität 1.3. Vorhaben der Bereiche Wasserqualität, Natur-, Landschafts-, Klimaschutz, Verringerung von Umweltbelastungen und –risiken.

Priorität 2. Förderung grenzübergreifender Wirtschaftsverflechtungen sowie Verstärkung  der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft

Aktivität 2.1.Unterstützung deutsch-polnischer Unternehmenskooperationen und –netzwerke.
Aktivität 2.2. Maßnahmen zum grenzübergreifenden Standort- und Tourismusmarketing.
Aktivität 2.3. Förderung von grenzübergreifenden Kooperationen und Netzwerken von Wissenschafts-, Forschungs- und Technologieeinrichtungen zur Verbesserung des Zugangs zu wissenschaftlichen Kenntnissen und des Technologietransfers.

Priorität  3. Grenzübergreifende Entwicklung der Humanressourcen und Unterstützung von grenzübergreifenden Kooperationen in Bereichen wie Gesundheit, Kultur und Bildung

Aktivität 3.1 Gemeinsame Projekte im Bereich Qualifizierung und Berufsqualifizierung, Umweltbildung. Förderung gemeinsamer Berufsabschlüsse zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation.
Aktivität 3.2. Förderung der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit der Gebietskörperschaften sowie öffentlichen und privaten Kulturträgern, Vereine und Institutionen zur Weiterentwicklung der guten Beziehungen bzw. der sozialen Kohäsion.
Aktivität 3.3. Fonds für kleine Projekte (SPF).

Priorität 4. Technische Hilfe

Aktivität 4.1. Vorbereitung, Durchführung, Begleitung und Kontrolle sowie Evaluierung und Studien; Information und Kommunikation


PROGRAMMBUDGET

Das Programm wird aus den Finanzmitteln des Europaeischen Fonds für die Regionalentwicklung mitfinanziert. Programmbudget insgesamt - 156 250 208 Euro, in dem Gemeinschaftsbeteiligung EFRE-132 812 670 Euro.

ZIELGRUPPEN

Zu den Begünstigten des Programms können gehören:

 • Gebietskörperschaften (Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände, Landkreise, Länder Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg) oder deren Interessenvertretungen 
 • Körperschaften des öffentlichen Rechts,
 • gemeinnützig tätige juristische Personen (z. B. Vereine, Verbände, Stiftungen),
 • von Gebietskörperschaften getragene nicht gewerblich ausgerichtete Unternehmen, kommunale Zweckverbände,
 • Wirtschaftsfördergesellschaften und –organisationen, Technololgiezentren, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen,
 • Hochschulen, Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen,
 • Kultur- und Sporteinrichtungen, Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen,
 • Sonstige Nichtregierungsorganisationen (NGO),
 • Einheiten der territorialen Selbstverwaltung und ihre Zusammenschlüsse und der Verein der Polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania,
 • Organe der Regierungsverwaltung,
 • andere Subjekte des öffentlichen Rechts, 
 • Rechtspersonen öffentlichen Nutzens,
 • Einheiten des Sektors der öffentlichen Finanzen,
 • Nichtregierungsorganisationen,
 • Wirtschafts-, Berufs- und Landwirtschaftsselbstverwaltung,
 • Staatliche Forstämter (nur im polnischen Programmraum).

 

Zobacz także: 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska