Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Kontakt

Dane teleadresowe instytucji odpowiedzialnych za realizację programu Zobacz więcej


07-01-2016

Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja


Sprawdź:

Oficjalna strona programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 


Ważne dokumenty

Program Operacyjny:

Pobierz plik

pobierz plik - wersja angielska zatwierdzona  przez KE 7 marca 2011 r.  (PDF 1,11 MB)

Roczny plan pracy 2010

Annual work plan 2010

pobierz plik - wersja angielska  (RTF 912 KB)  

Roczny plan pracy 2011

Annual work plan 2011

pobierz plik - wersja angielska  (PDF 32 KB)

Roczny plan pracy 2013

Annual work plan 2013

pobierz plik - wersja angielska  (PDF 31 KB)

Roczny plan pracy 2014

Annual work plan 2014

pobierz plik - wersja angielska  (PDF 229 KB)

Roczny plan pracy 2015

Annual work plan 2015

pobierz plik - wersja angielska  (PDF 38,6 KB)

Notice of awards for all contracts signed in 2012

Lista umów podpisanych  w 2012

 

pobierz plik - wersja angielska  (PDF 117 KB)

Notice of awards for all contracts signed in 2013

Lista umów podpisanych  w 2013

 

pobierz plik - wersja angielska  (PDF 47 KB)

Roczny plan pracy 2016

Annual work plan 2016

pobierz plik - wersja angielska (PDF 40 KB)

 

Celem głównym  Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU
Obszar współpracy w ramach Programu obejmował będzie podregiony na poziomie NUTS III:

  • w Polsce: białostocko-suwalski, łomżyński, ełcki, olsztyński, elbląski, Gdańsk-Gdynia-Sopot, gdański, a także jako tzw. podregiony przyległe: słupski, bydgoski, toruńsko-włocławski, ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki;
  • na Litwie: Marijampole, Taurage, Kłajpeda, a także jako podregiony przyległe: Alytus, Kowno, Telsiu, Siauliu;
  • w Rosji: obwód kaliningradzki.
    Wsparcie projektów realizowanych na terenie regionów przyległych (ang. adjoining regions) jest ograniczone tzn. wysokość środków pomocowych, przeznaczonych na taki obszar wynosi nie więcej niż 20 proc. całej alokacji Programu, wspierane mogą być wyłącznie projekty nieinwestycyjne.

PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań
Działanie 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska
Działanie 1.2. Poprawa dostępności

Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego
Działanie 2.1. Rozwój turystyki
Działanie 2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych
Działanie 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy
Działanie 2.4. Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno-ekonomiczne
W ramach Programu przewidziano również priorytet horyzontalny dotyczący rozwoju współpracy społeczności lokalnych.

BUDŻET PROGRAMU
Budżet Programu na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa to 124,2 mln EUR. Strona rosyjska zdecydowała o przeznaczeniu do budżetu Programu kwoty 21,6 mln EUR z własnych środków.

Wysokość dofinansowania projektów
Przewidywany poziom dofinansowania projektów to 90 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

POTENCJALNI BENEFICJENCI
Potencjalnymi beneficjentami Programu będą instytucje prowadzące działania o charakterze non-profit przyczyniające się do realizacji priorytetów Programu, w tym np. władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, instytucje kultury.
 

***


LITHUANIA-POLAND-RUSSIA CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME 2007-2013 (final draft)

The core objective of the programme is support for cross-border development processes.

ELIGIBLE AREA
The Programme area includes the following NUTS III level subregions:

  •  in Poland: białostocko-suwalski, łomżyński (podlaskie voivodship), ełcki, olsztyński, elbląski (Warmińsko-Mazurskie voivodship), Gdańsk-Gdynia-Sopot, gdański (Pomorskie voivodship), and as adjoining subregions: słupski (Pomorskie voivodship), bydgoski, toruńsko-włocławski (kujawsko-pomorskie voivodship), ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki (mazowieckie voivodship);
  • in Lithuania: Marijampole, Taurage, Klajpeda, and as adjoining subregions: Alytus, Kaunas, Telsiu, Siauliu;
  • in Russia: Kaliningrad Region.
    Support for adjoining subregions is limited to 20 % of total allocation of the Programme and only for soft activities.

PROGRAMME PRIORITIES

Priority 1. Contributing to solving common problems and challenges
Measure 1.1. Sustainable use of environment
Measure 1.2. Accessibility improvement

Priority 2. Pursuing social, economic and spatial development
Measure 2.1. Tourism development
Measure 2.2. Development of human potential by improvement of social conditions,
governance and educational opportunities.
Measure 2.3. Increasing competitiveness of SMEs and development of the labour market
Measure 2.4. Joint spatial and socio-economic planning 
In the Programme it is also planned to implement horizontal priority dedicated to development of cooperation of local communities.


BUDGET
Budget of the Programme from the European Neighbourhood and Partnership Instrument funds for years 2007-2013 is 124,2 mln EUR. The Russian Federation has decided to contribute 21,6 mln EUR from national funds to the common Programme budget.

Co-financing rate
It is planned that up to 90 % of eligible cost of an approved project could be co-financed by the Programme sources.

POTENTIAL BENEFICIARIES
Potential beneficiaries of the Programme are local and regional authorities, non-governmental organizations, educational and cultural institutions and other institutions which implement non-profit projects consistent with the Programme priorities.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska