Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Kontakt

Dane teleadresowe instytucji odpowiedzialnych za realizację programu Zobacz więcej


05-12-2014

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina

 

Sprawdź:

Oficjalna strona programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 


Ważne dokumenty

  Program Operacyjny

pobierz pliki:

zatwierdzona wersja dokumentu - wersja angielska     

tlumaczenie zatwierdzonej wersji dokumentu - wersja polska 

tlumaczenie zatwierdzonej wersji dokumentu - wersja ukraińska 

tłumaczenie zatwierdzonej wersji dokumentu - wersja rosyjska

 

 

annual work plan 2010

roczny plan pracy 2010

pobierz plik - wersja angielska  (35 KB)

annual work plan 2011

roczny plan pracy 2011

pobierz plik - wersja angielska  (34 KB)

annual work plan 2012

roczny plan pracy 2012

pobierz plik - wersja angielska Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (70 KB)

Notice of awards for first call for proposals

Lista umów podpisanych w ramach pierwszego naboru

 

pobierz plik - wersja angielska Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (44 KB)

Notice of awards for all contracts signed in 2013

Lista umów podpisanych w 2013

 

pobierz plik - wersja angielska Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (129 KB)

Notice of awards for all contracts signed in 2012

Lista umów podpisanych w 2012

 

pobierz plik - wersja angielska Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (52 KB) 

annual work plan 2013

roczny plan pracy 2013

pobierz plik - wersja angielska Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (70 KB)

annual work plan 2014

roczny plan pracy 2014

pobierz plik - wersja angielska Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (36 KB)

annual work plan 2015

roczny plan pracy 2015

pobierz plik - wersja angielska Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (102 KB)

annual work plan 2016

roczny plan pracy 2016

pobierz plik - wersja angielska (PDF 35 KB)

 

Celem głównym  Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU
Obszar współpracy w ramach Programu obejmuje:

  • w Polsce podregiony: białostocko-suwalski, ostrołęcko-siedlecki, bialskopodlaski, chełmsko-zamojski, krośnieńsko-przemyski, a także jako tzw. regiony przyległe: podregion łomżyński, lubelski i rzeszowsko-tarnobrzeski;

  • na Białorusi obwody: brzeski, miński (7 zachodnich rejonów: Miadzioł, Wilejka, Mołodeczno, Wołożyn, Stołpce, Nieśwież, Kleck) i grodzieński oraz jako regiony przyległe: wschodnia część obwodu mińskiego oraz obwód homelski;

  • na Ukrainie obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki oraz jako regiony przyległe: obwód tarnopolski, rówieński, iwanofrankowski.

Wsparcie projektów realizowanych na terenie regionów przyległych (ang. adjoining regions) jest ograniczone tzn. wysokość środków pomocowych, przeznaczonych na taki obszar wynosi nie więcej niż 20% całej alokacji programu,  wspierane mogą być wyłącznie projekty nieinwestycyjne.

PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego 
Działanie 1.1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości
Działanie 1.2. Rozwój turystyki
Działanie 1.3. Poprawa dostępności obszaru

Priorytet 2. Poprawa jakości życia  
Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym
Działanie 2.2. Bezpieczne i sprawnie funkcjonujące granice

Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych 
Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej
Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych

BUDŻET PROGRAMU
Całkowity budżet Programu ze środków UE na lata 2007-13 to 186,2 mln EUR.

Wysokość dofinansowania projektów
Poziom dofinansowania projektów to 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

POTENCJALNI BENEFICJENCI
Potencjalnymi beneficjentami programu są instytucje prowadzące działania o charakterze non-profit przyczyniające się do realizacji priorytetów programu, w tym np. władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, euroregiony.

***

CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013

The core objective of the programme is support for cross-border development processes.

ELIGIBLE AREA
The Programme Area includes the following administrative units:

  • in Poland: krośnieńsko-przemyski sub-region (in podkarpackie voivodship), białostocko-suwalski sub-region (in podlaskie voivodship), bialskopodlaski and chełmsko-zamojski sub-regions (in lubelskie voivodship), ostrołęcko-siedlecki sub-region (in mazowieckie voivodship) and also as adjoining regions: rzeszowsko-tarnobrzeski sub-region (in podkarpackie voivodship), łomżyński sub-region (in podlaskie voivodship), and lubelski sub-region (in lubelskie voivodship),

  • in Belarus: Brest Oblast, Minsk Oblast (7 western districts: Miadel, Vileika, Molodechno, Volozhin, Stolbtsy, Niesvizh, Kletsk) and Grodno Oblast and as adjoining regions: eastern part of the Minsk Oblast (15 districts) and Gomel Oblast,

  • in Ukraine: Lvivska, Volynska, Zakarpatska Oblasts and as adjoining regions: Rivnenska, Ternopilska and Ivano-Frankivska Oblasts.

Support for adjoining regions is limited to 20% of total allocation and only soft activities.

PROGRAMME PRIORITIES 

Priority 1. Increasing competitiveness of the border area
Measure 1.1. Better conditions for entrepreneurship
Measure 1.2. Tourism development
Measure 1.3. Improving access to the region

Priority 2. Improving the quality of life 
Measure 2.1. Natural environment protection in the borderland
Measure 2.2. Efficient and secure borders

Priority 3. Networking and people-to-people co-operation 
Measure 3.1. Regional and local cross – border cooperation capacity building
Measure 3.2. Local communities’ initiatives

BUDGET
Total programme budget from EU budget for 2007-13 is 186,2 mn EUR.

Co-ofinancing rate
Up to 90 % of eligible cost of an approved project may be co-financed by the programme sources.

POTENTIAL BENEFICIARIES
Potential beneficiaries of the programme are local and regional authorities, non-profit organizations, public institutions, euroregions, and other institutions which implement non-profit projects consistent with the programme priorities.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska