Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Kontakt

Dane teleadresowe instytucji odpowiedzialnych za realizację programu Zobacz więcej


12-08-2014

Region Morza Bałtyckiego

 

 

PROGRAM REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2007-2013

Program Region Morza Bałtyckiego (BSR) 2007-2013 jest realizowany w ramach celu 3. polityki spójności Unii Europejskiej – Europejska Współpraca Terytorialna. Opiera się on na doświadczeniach dwóch poprzednich programów wspierających współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego – Inicjatywy Wspólnotowe „INTERREG II C”  (1997-1999) i „Program Sąsiedztwa INTERREG III B” (2000-2006).

Najważniejszym celem strategicznym Programu Region Morza Bałtyckiego jest wsparcie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami. Tym samym Program realizuje cele zawarte w strategiach z Lizbony i Göteborga.


Ważne dokumenty

Program Operacyjny
(wersja z 5 stycznia 2012 r.)

 

Prognoza oddziaływania na środowisko 

Podręcznik programu

 

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia. Wytyczne dla beneficjentów – obowiązują od 1 kwietnia 2014 r.

 


Umowa o dofinansowanie/Grant Contract (zamieszczona umowa ma charakter pomocniczy - obowiązuje wersja w języku angielskim) 

 

Umowa Partnerska/Partnership Agreement (zamieszczona umowa ma charakter pomocniczy - obowiązuje wersja w języku angielskim)


OBSZAR WSPARCIA

Obszar kwalifikowany obejmuje całe terytorium Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji oraz północne części Niemiec (Landy: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Meklemburgia Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn i Dolna Saksonia – tylko region NUTS II Lüneburg), jako państwa członkowskie UE. Do obszaru objętego programem należą także kraje sąsiadujące – Norwegia (cały kraj), Rosja (Sankt Petersburg i otaczający go Okręg Leningrad, Republikę Karelii, Okręg Kaliningradu, Murmańsk, Nowogród i Psków; dla projektów dotyczących regionu Morza Barentsa przewidywana jest współpraca z Okręgiem Archangielska, Republiką Komi i Nienieckim Okręgiem Autonomicznym) i Białoruś (cały kraj).


PRIORYTETY
P1. WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI
P2. ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA DOSTĘPNOŚĆ
P3. MORZE BAŁTYCKIE JAKO WSPÓLNY ZASÓB
P4. PROMOWANIE ATRAKCYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI MIAST I REGIONÓW

Priorytet pierwszy jest skoncentrowany na generowaniu, wspieraniu i rozpowszechnianiu innowacji w regionie. Jest on poświęcony kluczowym innowacjom w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych, ale także wybranym innowacjom nie technicznym, takim jak usługi biznesowe, projektowanie. Działania będą ukierunkowane na wydajność źródeł innowacji i ich związki z MŚP, na ułatwianie transnarodowego transferu technologii i wiedzy, jak również na zwiększanie możliwości generowania i absorbowania wiedzy przez społeczne grupy obywateli. Priorytet ten będzie także, szczególnie w kontekście współpracy z Rosją i Białorusią, wspierał działania ukierunkowane na zwiększenie społeczno-gospodarczego rozwoju na poziomie regionalnym.

Drugi priorytet jest poświęcony poprawie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności regionu Morza Bałtyckiego. Wspierane będą działania ukierunkowane na promowanie i przygotowywanie wspólnych transnarodowych rozwiązań w zakresie transportu oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), w szczególności takich, które przezwyciężą bariery funkcjonalne stojące zarówno przed rozpowszechnianiem innowacji, jak i przepływami transportowymi. Ważnym kierunkiem wsparcia jest także dalsza integracja już istniejących strategicznych stref rozwoju, znajdujących się wzdłuż transnarodowych korytarzy transportowych w BSR, jak również tworzenie nowych połączeń transnarodowych.
      
Trzeci priorytet koncentruje się na zanieczyszczeniu środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego w szerszych ramach zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi. Wspiera on działania mające na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i ich wpływu na środowisko morskie. Szczególny nacisk kładziony jest na zwiększenie bezpieczeństwa na morzu. Wspierane są działania mające na celu zintegrowany rozwój obszarów nadbrzeżnych w BSR w kontekście tendencji do zmiany klimatu.

Czwarty priorytet promuje współpracę regionów stołecznych, miast i obszarów wiejskich zwiększającą ich atrakcyjność dla mieszkańców i inwestycji. Przedstawia on programy działania i polityki na poziomie całego regionu, mające na celu uczynienie z miast i regionów bardziej konkurencyjnych motorów rozwoju gospodarczego. Jednocześnie promowane będą projekty, które wzmacniają partnerstwo pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz wspierają transformację gospodarczą obszarów regionu, które są słabiej zaludnione i w których dominują mniejsze i rzadsze osiedla. Szczególną cechą w ramach tego priorytetu są wspólne działania poświęcone kwestiom społecznym w ramach rozwoju regionalnego i miejskiego, jak również zarządzaniu i tworzeniu możliwości w sektorze publicznym. Działania te będą promowane wyłącznie w projektach współpracy z Rosją i Białorusią.

BUDŻET
Dostępne środki:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 208 mln EUR
• Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) - 8,8 mln EUR
• narodowy wkład Norwegii - 6 mln EUR
Wkład strony polskiej do wspólnego budżetu na lata 2007-2013  wynosi ok. 47,7 mln EUR. 

DOFINANSOWANIE
• do 75% kwalifikowalnych kosztów dla partnerów z Danii, Niemiec, Szwecji oraz Finlandii ze środków EFRR
• do 85% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski ze środków EFRR
• do 50% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Norwegii
• do 90% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Rosji i Białorusi ze środków EISP

POTENCJALNI BENEFICJENCI
Kwalifikującymi się beneficjentami programu są:
• władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne i ich związki),
• instytucje badawcze i szkoleniowe,
• fundacje,
• organizacje pozarządowe oraz instytucje typu non-profit.
Prywatne (komercyjne) organizacje mogą uczestniczyć w projektach jako partnerzy dodatkowi z własnym wkładem finansowym.
Przynajmniej trzech partnerów z przynajmniej trzech różnych krajów objętych Programem tworzy partnerstwo.

 

BALTIC SEA REGION PROGRAMME 2007-2013

The Baltic Sea Region (BSR) Programme 2007-2013 is implemented under the European Community’s territorial co-operation objective. It is built on the experience of the two predecessor programmes supporting transnational co-operation in the Baltic Sea region under the Community Initiatives ‘INTERREG IIC’ (1997-1999) and ‘INTERREG III B Neighbourhood Programme’ (2000-2006).

The overarching strategic objective of the Baltic Sea Region Programme is to strengthen the development towards a sustainable, competitive and territorially integrated Baltic Sea region by connecting potentials over the borders. The programme thus addresses the European Union’s Lisbon and Gothenburg strategies.

THE PROGRAMME AREA
The eligible area includes the whole territory of Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden, and northern parts of Germany (( the States (Lander) of Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein and Niedersachsen (only NUTS II area Luneburg)), as EU member states. Also the neighbouring countries of Norway (whole country), Russia (St Petersburg and the surrounding Leningrad Oblast, Republic of Karelia, the Oblasts of Kaliningrad, Murmansk, Novgorod and Pskov; for projects addressing the Barents Region, also co-operation with Archangelsk Oblast, Komi Republic and Nenetsky Autonomous Okrug is envisaged) and Belarus (whole country) belong to the programme area.

PRIORITIES
P1. FOSTERING OF INNOVATIONS ACROSS THE BSR
P2. EXTERNAL AND INTERNAL ACCESSIBILITY OF THE BSR
P3. MANAGEMENT THE BALTIC SEA AS A COMMON RESOURCE
P4.  PROMOTING ATTRACTIVE AND COMPETITIVE CITIES AND REGIONS

The first priority is focused on facilitating generation and dissemination of innovations across the BSR. It is dedicated to core innovations in the field of natural and technical science but also to selected non-technical innovations, such as business services, design. Actions will be targeted at the performance of innovation sources and their links to SMEs, facilitation of transnational transfer of technology and knowledge as well as at making social groups of citizens fitter for generating and absorbing knowledge. The priority will also, especially in a context of co-operation with Russia and Belarus, support actions aimed at broader socio-economic development at the regional level.

The second priority is dedicated to improving the external and internal accessibility of the Baltic Sea region. Priority topics highlights promotion and preparation of joint transnational solutions in the field of transport and information and communication technology (ICT), in particular those overcoming functional barriers to both, diffusion of innovation, and to traffic flows. Also further integration of already existing strategic development zones, spread along the transnational transport corridors in the BSR, will be promoted, as well as creating new transnational links.

The third priority concentrates on environmental pollution of the Baltic Sea in a broader framework of a sustainable management of the sea resources. It supports operations aiming at limiting pollution inputs into and pollution impacts on the marine environment. Special emphasis is put on enhanced maritime safety. Attention is given to an integrated development of offshore and coastal areas in the BSR in the context of climate change tendencies.

The fourth priority promotes co-operation of metropolitan regions, cities and rural areas enhancing its attractiveness for citizens and investors. It features action programmes and policies at the BSR level to make cities and regions more competitive engines for economic development. At the same time, ideas will be promoted, which strengthen urban-rural partnerships and support a viable economic transformation of BSR areas with smaller and less dense settlements. A special feature under this priority is joint actions dedicated to the social issues within regional and city development, as well as governance and capacity building in the public sector, exclusively promoted in co-operation projects with Russia and Belarus.

BUDGET
Available funds:
• European Regional Development Fund (ERDF) – 208 mln EUR
• European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) - 8,8 mln EUR
• National funding of Norway - 6 mln EUR
Polish contribution to the Programme budget in 2007-2013 - 47,7 mln EUR. 

THE CO-FINANCING RATE
• up to 75% of the eligible project costs for beneficiaries in Denmark, Germany, Sweden and Finland from the ERDF
• up to 85% of the eligible costs for beneficiaries in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland  from the ERDF
• up to 50% of the eligible costs for beneficiaries in Norway
• up to 90% of the eligible costs for beneficiaries in Russia and Belarus from the ENPI.

ELIGIBLE BENEFICIARIES
Eligible beneficiaries comprise public authorities from national, regional and local level as well as public equivalent bodies (such as research and training institutions, business development institutions and other non-profit organisations). Private (commercial) organisations may act as additional partners with own financing. At least three benefiting institutions from at least three different countries shall form a partnership for transnational co-operation.

 

Nowa edycja programu na lata 2014-2020

Program Region Morza Bałtyckiego został przygotowany z uwzględnieniem konsultacji społecznych. W latach 2014-2020 program będzie wspierał współpracę transnarodową Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Szwecji oraz krajów partnerskich: Białorusi, Norwegii oraz Rosji (wybranych regionów).

Podsumowanie konsultacji prowadzonych w języku polskim Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (114KB)

Zestawienie uwag dotyczących projektu programu Region Morza Bałtyckiego Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (222 KB)

Ogólnym celem programu jest: „wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego". Program będzie wspierał współpracę transnarodową w obszarach takich jak:

  • potencjał dla innowacji,
  • zarządzanie zasobami naturalnymi,
  • zrównoważony transport,
  • zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej.

Informacje na temat nowej edycji programu, w tym projekt programu współpracy, można znaleźć na stronie w języku angielskim eu.baltic.net Link prowadzi do serwisu zewnętrznego Tłumaczenie robocze dokumentu na język polski można pobrać tłumaczenie robocze dokumentu na język polski Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (1,4 MB). Krótką informację na temat nowej edycji programu można pobrać tutaj:

Program Region morza Bałtyckiego 2014-2020 w pigułce Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (97 KB)

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska