Menu

Bieżący katalog: Wstęp do Programów

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


29-07-2014

Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IVC

Logo Programu Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IVC

 

 Strona programu: www.interreg4c.eu Strona otwiera się w nowym oknie 

   Ważne dokumenty

Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC 2007-2013  

Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej 2007-2013 - wersja z września 2011 r.
pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,69 MB)

 

Konsultacje społeczne dot. Programu
pobierz plik

 

Ocena odziaływania
na środowisko

Ocena Oddziaływania na Środowisko wstępnej wersji Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IVC) 2007-2013
pobierz plik  

 

Podręcznik

Podręcznik IVC - wersja z 30 maja 2012 r.

pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Kwalifikowalność wydatków - wytyczne

 

Wytyczne kwalifikowalności - wersja z września 2011 r.

pobierz plik 

 

Strona narodowego kontrolera 1. stopnia - Centrum Projektów Europejskich

Wcześniejsze wersje dokumentów

Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej 2007-2013 - wersja z lipca 2007 r.
pobierz plik  (wersja polska)

 

Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej 2007-2013 - wersja z kwietnia 2007 r.

pobierz plik  (wersja polska)

Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IVC) 2007-2013 - wersja z dnia 20 grudnia 2006 r.

pobierz plik  (wersja angielska)

 

Podręcznik IV C - wersja z 25 października 2010 r.

pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie
załącznik nr 1 - wersja z 25 października 2010 r.
pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie
załącznik nr 3 - wersja z 25 października 2010 r.
pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Podręcznik IVC - wersja z 5 listopada 2009 r.

pobierz plik 
załącznik 1 - wersja z 5 listopada 2009 r.

pobierz plik 
załącznik 3 - wersja z 5 listopada 2009 r.

pobierz plik 


Podręcznik IVC - wersja z 3 listopada 2008 r. 
pobierz plik  (wersja angielska)

Polska w programie INTERREG IV C pobierz plik 

Projekty z udziałem polskich partnerów zatwierdzone w czterech naborach 

pobierz plik 

Umowa o dofinansowanie

 

pobierz plik 

Umowa o partnerstwie

 

 

pobierz plik 

Promocja projektów z polskimi partnerami

B3 REGIONS

CAPRICE

CASTLE

CREATIVE METROPOLES

EuroPROC

ICHNOS PLUS

MITKE

PEOPLE

PIMMS TRANSFER

POWER

PROMPT

RAPIDE

RSC

SEE

Materiały z konferencji Współpraca międzyregionalna – doświadczenia i szanse, która odbyła się 15 października 2013 r. w Katowicach, w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

prezentacja projektu KNOW HUB

prezentacja projektu DANTE

projekty INTERREG IV C w Kujawsko-Pomorskiem

prezentacja projektu HYBRID PARKS

polscy partnerzy INTERREG IV C

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020

 

Strona z informacjami na temat programu INTERREG IV C

 

 

www.changing-regions.eu/ Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU INTERREG EUROPA 2014-2020

Podsumowanie konsultacji społecznych Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (30KB)

Zestawienie otrzymanych uwag Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (60 KB) 

NASTĘPCA PROGRAMU INTERREG IVC -PROGRAM INTERREG EUROPA 2014-2020

(wersja niezatwierdzona przez Komisję Europejską)

INTERREG EUROPA 2014-2020 - wersja w języku polskim  (937 KB)

INTERREG EUROPE 2014-2020 - wersja w języku angielskim  (1 773 KB)

Ulotka o programie INTERREG EUROPA 2014-2020 pobierz plik  Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (334 KB)

 

W latach 2004-2006 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG Polska uczestniczyła w dwóch programach współpracy międzyregionalnej:

 • INTERREG IIIC North, (5 województw północnych: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie)
 • INTERREG IIIC East, (pozostałe województwa).

Nadrzędnym celem Programu INTERREG IIIC była poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego oraz spójności poprzez wymianę na dużą skalę informacji, a także wzajemne wykorzystywanie doświadczeń głównie w dziedzinie administracji.

W nowym okresie programowania 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej  realizowany jest tylko jeden Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IVC, który swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegię i Szwajcarię.

W ramach tego programu wspierane są działania zmierzające do poprawy efektywności polityki regionalnej przez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom.

Budżet UE przeznaczony na współpracę międzyregionalną w ramach programu INTERREG IVC wynosi
321 mln euro (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Priorytety tematyczne programu współpracy międzyregionalnej:

 • Priorytet 1 dotyczy innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy, koncentrując się przede wszystkim na kwestiach związanych z innwowacyjnością, badaniami i rozwojem technologii, przedsiębiorczością oraz MŚP, społeczeństwem informacyjnym, zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji.

 • Priorytet 2 dotyczy środowiska naturalnego oraz zapobiegania ryzyku, a w szczególności kwestii związanych z zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, gospodarką wodną, gospodarką odpadami, różnorodnością biologiczną oraz zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką, zrównoważonym transportem, dziedzictwem kulturowym i krajobrazem.

INTERREG IVC wspiera dwa różne rodzaje przedsięwzięć, które wzajemnie się uzupełniają i pomagają zrealizować cele programu.

Pierwszy typ interwencji to inicjatywy regionalne - projekty zainicjowane przez podmioty na szczeblu regionalnym i lokalnym ukierunkowane na wymianę doświadczeń w określonym obszarze polityki w celu rozpoznania działań optymalnych oraz opracowania nowych narzędzi i metod wdrażania.

Drugi typ interwencji to projekty związane z kapitalizacją, czyli wykorzystaniem rezultatów już zrealizowanych przedsięwzięć. Ten typ projektów obejmuje także tzw. opcję szybkiej ścieżki. Polega ona na udzieleniu wybranym projektom dodatkowego wsparcia eksperckiego przez Komisję Europejską.

Beneficjentami programu mogą być tylko insytucje publiczne i podmioty prawa publicznego, np.:  

 • władze regionalne i lokalne,
 • instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • uczelnie wyższe,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • parki technologiczne,
 • inkubatory przedsiębiorczości,
 • centra innowacyjności,
 • organizacje turystyczne,
 • służby ratownicze,
 • inne instytucje.

W ramach programu INTERREG IVC, kwalifikowalne działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 75 proc. lub 85 proc. kwoty w zależności od państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba partnera (określona na podstawie adresu). Polscy partnerzy mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 85 proc. budżetu projektu. Pozostałe 15 proc. musi zostać sfinansowane przez samych partnerów. Źródła współfinansowania zapewnianego przez partnerów mogą być różnorodne. Może ono pochodzić z własnego budżetu bądź ze źródeł publicznych na poziomie centralnym, regionalnym lub lokalnym.

W perspektywie 2007-2013 nie będzie kolejnych naborów wniosków. Dostępne środki zaangażowano w realizację projektów wybranych w czterech zakończonych naborach.