Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-12-2014

Sąsiedzi w działaniu – efekty polsko-litewskiej współpracy transgranicznej

160 beneficjentów Programu Litwa-Polska 2007-2013 spotkało się w Augustowie, by podsumować wspólnie realizowane projekty i przedstawić efekty unijnego wsparcia.

Budżet Programu  to 74,1 mln euro z czego 69,8 mln euro zostało przeznaczone na wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego oraz spójność transgraniczną i ogólną poprawę jakości obszaru transgranicznego. Podpisano 200 umów na realizację projektów, w tym 62 projekty otwartych naborów, 2 projekty strategiczne, 6 projektów parasolowych oraz 130 małych inicjatyw.

Podczas konferencji przyznano 7 nagród dla najlepszych przykładów współpracy transgranicznej w Programie Litwa-Polska.

  • Zwycięzcą w kategorii Najlepszy debiut został projekt "Poznanie obyczajów starożytnych Jaćwingów poprzez zrozumienie pozostałości ich kultury i prezentację wystaw archeologicznych" realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Olicie (Litwa) i Muzeum Okręgowe w Suwałkach (Polska). Do głównych działań w ramach projektu należy zaliczyć: poznanie obyczajów starożytnych Jaćwingów; organizację wystaw archeologicznych, wystaw objazdowych, konferencji, warsztatów plenerowych; publikację artykułów i katalogów o tematyce archeologicznej. Całkowite wydatki projektu wyniosły 278,1 tys. euro z czego unijne dofinansowanie to 236,4 tys. euro.

Rekonstrukcja historyczna z czasów starożytnych Jaćwingów Wystawa archeologiczna

  • Nagrodę z Najlepszą kampanię promocyjną  przyznano Gminie Miejskiej Augustów za zorganizowanie Festiwalu dziedzictwa kulinarnego w Augustowie w ramach projektu pt. „Kuchnia pachnąca tradycją”. Projekt był realizowany w partnerstwie z Centrum informacji turystycznej i biznesowej w Druskiennikach (Litwa). Stworzono sieci certyfikowanych restauracji i innych lokali gastronomicznych w Augustowie i Druskiennikach, która posiada własne logo oraz pomaga w identyfikacji obiektów i jakości oferowanych przez nie usług; Zorganizowano wspólne szkolenia i konkursy z udziałem instruktorów kulinarnych z Polski i Litwy oraz festiwal kuchni regionalnej w Augustowie. Wartość projektu to 82 tys. euro, natomiast współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 69,7 tys. euro.

Festiwal kuchni regionalnej

  • W kategorii Inspirujące partnerstwo nagroda została przyznana Rejonowi Szaki oraz Domowi Kultury w Gołdapi. Instytucje te wspólnie zrealizowały 3 projekty; całkowita wartość projektów wyniosła 1,5 mln euro, z czego wsparcie z EFRR to 1,3 mln euro.

Koncert na rynku miastaImpreza plenerowa (w tle kolorowe balony)

  • Za Najlepszy mały projekt uznano „Pozaszkolne zajęcia edukacyjne i ich doskonalenie na pograniczu polsko-litewskim” zrealizowane przez Gimnazjum im. V. Kreve w Mereczu (Litwa). Do najważniejszych działań w ramach projektu należy zaliczyć: wzmocnienie zaplecza sportowego (nabycie sprzętu sportowego oraz nagłośnienia); organizację międzynarodowego młodzieżowego obozu sportowo-kulturowego (dla 20 uczniów z Merecza i 20 uczniów z Giżycka); organizację zawodów sportowych o „Puchar przyjaźni“ w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym i przeciąganiu liny;

Chórek szkolnyOgnisko

  • Nagrodę za Najlepszy projekt infrastrukturalny otrzymał projekt „PL-LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego“, wdrażany jako projekt strategiczny Programu. Partnerem wiodącym jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W ramach projektu utworzono nowoczesny informatyczny system ratunkowy numeru 112; wyposażono centrum ratunkowe w sprzęt umożliwiający zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz społeczeństwa, przeszkolono dyspozytorów, zmodernizowano budynki Straży Pożarnej w Grajewie, Mońkach, Sejnach i Olicie. Wartość projektu to 4,5 mln euro, natomiast dofinansowanie z EFRR wyniosło 3,87 mln euro.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - apel przed komendąKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

  • Najpopularniejszym partnerem okazał się  Rejon Olity.  Łącznie przez tę instytucję zostało wdrożonych 18 projektów w ramach Programu. W sumie Rejon Olita w trakcie realizacji wszystkich projektów otrzymał 4,88 mln euro.

Przecięcie wstęgi

  • Projektem o najtrwalszych efektach uznano inicjatywę „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości”. Partnerem Wiodącym był  Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. Projekt został zrealizowany we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Olicie na Litwie. Wśród najważniejszych działań w projekcie należy wymienić: nawiązanie współpracy przedsiębiorstw i podniesienie kwalifikacji pracowników, przebudowę budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku, zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Olicie, organizację staży dla uczniów szkół zawodowych w Polsce i Litwie. 

Warsztaty kulinarne

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.  Jego budżet wyniesie  60 mln euro.

Więcej na stronie Programu Litwa-Polska Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska